Помощник на учителя в извънкласните дейности в международен френски лицей

Помощник на учителя в извънкласните дейности в международен френски лицей

Международният френски лицей Варна – Шарл Перо, учебно заведение по френската образователна програма, в К. К. Св. Св. Константин и Елена, търси да назначи асистент(ка), който/която да се занимава с децата в извънучилищно време.

МИСИИ:

 • Осигуряване на физическа, морална и емоционална сигурност на децата,
 • Посрещане на децата, грижа и подпомагане в столовата, организиране на занимания в свободното време и по време на училищните ваканции,
 • Осигуряване на процеса по хранене,
 • Подпомагане на образователния процес

Владеенето на френския език е едно от търсените умения.

Изпращайте своето CV и мотивационно писмо на daf@lfiv.bg

За повече информация Анелия Метева: 0879 533 799

Microsoft търси най-добрите университетски екипи, които подобряват образованието с технологии

Microsoft търси най-добрите университетски екипи, които подобряват образованието с технологии

 

Отбори от България могат да се състезават за участие в международния обучителен лагер „AI Bootcamp“ в Будапеща

София, 15.01.2020 г. Microsoft набира участници за конкурса „The next AI Guardians” през 2020 г.  България e в списъка на страните, в които се предлага възможност на местни преподаватели от университетите, научни изследователи и техни студенти да покажат как чрез изкуствен интелект (Artificial Intelligence – AI).

До 25 януари университетски екипи могат да се включат в международния конкурс на Microsoft „The next AI Guardians”. Най-добрите 5 отбора ще достигнат до финала в Будапеща. Повече за конкурса, изискванията и възможностите, които предлага, може да откриете в прикачените файлове. Заповядайте и страницата за регистрация: https://www.microsoftevents.com/profile/form/index.cfm?PKformID=0x8373643abcd

„The next AI Guardians” е страхотна възможност за всички университетски екипи да използват потенциала си и най-новите технологии. По време на състезанието всеки, който се включи, ще може да се учи и да обменя съвети с някои от водещите професионалисти в сферата на изкуствения интелект.

На страницата за регистрация са сроковете за участие в състезанието, критериите на журито и подробности за ресурсите, които могат да се използват. Още информация ще бъде споделена на Facebook страницата Microsoft AI Bootcamps и в профила в Instagram: Microsoft AI Bootcamps.

За повече информация може да се свържете с:

Acta Verba: v-nadimi@microsoft.com, v-gelaza@microsoft.com

Microsoft | CEE Multi-Country | ceemcpress@microsoft.com

Младши експерт в дирекция „Контрол“ – гр. Шумен

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“ на основание чл. 10„а”, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „КОНТРОЛ“ – ГР. ШУМЕН

за държавен служител – чрез решаване на тест и интервю

Основни отговорности:

Извършва контрол на: издадените разрешителни по реда на ЗВ; състоянието и експлоатацията на водовземните съоръжения, състоянието и проводимостта на речните легла и на заустващите съоръжения, спазването на забраните и ограниченията в границите на санитарно–охранителните зони. Извършва проверки по сигнали и жалби за замърсяване на водни обекти. Дава предписания и съставя АУАН при констатирани нарушения. Пломбира водомерите за отчитане на използваните водни количества от подземни води и проверява показанията им, както и показанията на измервателните устройства за повърхностните води и за съоръженията за заустване на отпадъчни води.

Области на дейност: Контрол за ползването на водите и състоянието на водостопанските системи и водни обекти.

Изисквания:

 • Образование: висше;
 • Образователна степен – професионален бакалавър по …;
 • Професионална квалификация – еколог, инженерна специалност: хидрогеолог; геолог; хидролог; ВиК; сондажен инженер; строителен инженер; химик, биолог;
 • Професионален опит – не се изисква;
 • Специални умения/компетенции: добра компютърна грамотност: Miсrosoft Office, база данни, интернет, шофьорска книжка. Познаване на ЗВ, АПК, ДОПК, ЗАНН, ЗДС, Тарифата за таксите за водовземане за ползване на воден обект и за замърсяване в сила от 01.01.2017 г., Наредба №1/2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води.

Фирмата предлага:

 • Размер на основната заплата за длъжността – 590 – 1600 лв.;
 • БДЧР Варна с място на работа гр. Шумен

Кандидатстване:

Заявление съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители,Автобиография и Декларация от лицето, че е навършило пълнолетие, че е български гражданин, гражданин на друга държава-членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишено по съответен ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства, отговаря на специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност (Приложение 2 към чл. 2, ал. 4 от Наредбата за документи за заемане на държавна служба). Декларация по чл. 4, ал. 1, т.2 от Закона за защита на личните данни.

Копия от документи за: придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност; документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова или служебна книжка), шофьорска книжка. Други документи – необходими за заемането на длъжността.

Кандидатите следва да представят документите си в срок до 10 (десет) дни от обявяване на конкурса чрез настоящата публикация на адрес гр. Варна, ул. „Ал. Дякович“ 33, „Едно гише“ и гр. Шумен, ул. „Кирил и Методий“ 34. Работно време 9.00 – 17.30 ч. без празнични и почивни дни. Подаването се извършва лично или чрез пълномощник. На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика.

Срок за подаване на документите: 28.06.2018 г.

Списъците с допуснатите и недопуснати до конкурс кандидати, както и датата на провеждане на конкурса ще се обявяват на информационното табло в БДЧР и на Интернет страницата на БДЧР: www.bsbd.org.

Справки и допълнителна информация на телефон: 052/ 68 74 31

Информационна среща представяне на фирма „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“

На 27 март 2018 г. от 11 ч. в зала 211 на Корпус 2 на ШУ се проведе информационна среща-представяне на фирма „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ – гр. Варна. Пред студенти обсъждани бяха възможностите за кариерно развитие, както и условията за започване на работа. В срещата се включиха и представители на Агенция по заетостта, Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Шумен, които информираха студентите за предлаганите от бюрото услуги.


 [robo-gallery id=“713″]