Списание „Кариери”

Списание „Кариери“ е продукт на Центъра за кариерно развитие на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Основната му цел е да дава гласност на научните постижения на изявени автори, свързани с тематичните направления, които са в обекта на функциониране на нашия Център.

Водещи тематични направления:

  • Изследване пазара на труда, безработицата, икономиката по икономически дейности.
  • Проблеми свързани с образователния маркетинг, професионалното ориентиране, кариерното консултиране.
  • Изследване на реализацията на студентите.
  • Основни проблеми пред връзката „обучение – бизнес“.
  • Предоставяне на „научна трибуна“ на изявени специалисти от бизнеса.
  • Популяризиране на изявени и реализирани кадри от бизнеса, завършили Шуменския университет.

Езици за публикуване: български и английски.

Периодичност: 1 или 2 броя/годишно.

Формат: формата на издаване е електронна, в сайта на Центъра за кариерно развитие на Шуменския университет.

Списанието е международно: в него могат да публикуват автори от цял свят.

Списанието има свой издателски код ISSN: 2815-2786

Рецензиране: всеки материал се рецензира от двама независими рецензенти и има свой уникален DOI код.

Кой може да публикува в списанието: авторите могат да са: научни работници, представители на държавната администрация, преподаватели в университети и колежи, докторанти, представители на неправителствени организации, бакалаври и магистри, представители на гражданското общество. Всеки автор носи отговорност за своята публикация.

Политика на етичност: в политика на етичност редакторите на списанието могат да отхвърлят без рецензиране всеки материал, който е неподходящ за публикуване в списанието. Рецензентите безпристрастно дават своята оценка за материала и носят отговорност след разрешаване за публикуване. Всеки материал може да бъде подложен на проверка за плагиатство.

Creative Commons License Съдържанието на списание „Кариери” е лицензирано под Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).

СВОИ МАТЕРИАЛИ ИЗПРАЩАЙТЕ НА: journal_careers@shu.bg

ПРИМЕРНО ФОРМАТИРАНЕ НА МАТЕРИАЛА ИЗТЕГЛЕТЕ ОТ ТУК