Мисия и визия

Мисията на Центъра за кариерно развитие е професионалното ориентиране и кариерното консултиране на студентите на Шуменския университет. Поддържане алумни база данни за реализация на студентите. Реализиране на връзките между студентите и работодателите. Изследване пазара на труда и наблюдение на бизнес средата. Предлага научно обосновани анализи по проблеми на реализацията и пазара на труда в България.

Визията на Центъра за кариерно развитие с свързана с реализиране на основните му  функции като информационна, консултантска, посредническа, изследователска и т.н. Основните дейности свързани с това обработка и разпространение на информация за образователни, стажантски и стипендиантски програми, за свободни работни места и услуги по професионално ориентиране на студентите. Популяризира информация за национални и международни проекти, програми, конкурси и други от различни потребители (Агенция по заетостта, Министерство на труда и социалната политики, Национален център за професионално развитие и т.н.). Картотекира изявени студенти и популяризира постиженията им .Подържа постоянна връзка с възпитаниците на Университета. Провежда аналитични дейности по изследване на пазара на труда и проблеми на реализация на кадрите като издава собствено научно списание. Организира и администрира събития като научни конференции, кръгли маси уебинари, трудови борси и др. с акцент към студентите и работодателите.