Помощник на учителя в извънкласните дейности в международен френски лицей

Помощник на учителя в извънкласните дейности в международен френски лицей

Международният френски лицей Варна – Шарл Перо, учебно заведение по френската образователна програма, в К. К. Св. Св. Константин и Елена, търси да назначи асистент(ка), който/която да се занимава с децата в извънучилищно време.

МИСИИ:

 • Осигуряване на физическа, морална и емоционална сигурност на децата,
 • Посрещане на децата, грижа и подпомагане в столовата, организиране на занимания в свободното време и по време на училищните ваканции,
 • Осигуряване на процеса по хранене,
 • Подпомагане на образователния процес

Владеенето на френския език е едно от търсените умения.

Изпращайте своето CV и мотивационно писмо на daf@lfiv.bg

За повече информация Анелия Метева: 0879 533 799

Програма за професионално и лидерско развитие със „Заедно в час“

„Заедно в час“ работи за това всяко дете в България да има достъп до качествено образование – независимо от това къде живее, кое училище посещава и какви са финансовите възможности на родителите му. Ние откриваме, обучаваме и развиваме способни и мотивирани професионалисти от различни сфери, които да работят дългосрочно за положителна промяна на образованието в България.
„Заедно в час“ предлага двугодишна програма за професионално и лидерско развитие, в рамките на която участниците се обучават по специално разработен подход, получават менторска подкрепа, учителска правоспособност и работят на пълен работен ден като учители в училища с резултати под средните за страната. Програмата включва и възможности за кариерно развитие след двете години и достъп до професионални контакти.
За да кандидатствате за участие в програмата, не е необходимо да имате предишен опит като учител или педагогическа правоспособност.
Нужно е да сте завършили минимум бакалавърска степен до 1 септември 2020 г.
Програмата на „Заедно в час“ е отличена като „Най-добра програма за кариерно развитие“ и „Най-добра обучителна програма“ в конкурса „Работодател на годината 2018“ на форума „Кариера в България – Защо не?“.

Като участник в програмата на „Заедно в час“ вие получавате:
 обучение по специално разработена от „Заедно в час“ програма за ефективни учители – включва доказали се образователни модели като „Преподавай като лидер” („Teaching as leadership“) и Universal Design for Learning;
 двугодишен трудов договор като учител в училище партньор на “Заедно в час”;
 менторска подкрепа от опитен професионалист;
 сертификат за педагогическа правоспособност в България, издаден от университет партньор на организацията (за участниците, които нямат такава)
 финансов стимул от „Заедно в час“ за периода на задължителното и лятно обучение (юли – август 2020 г.);
 развитие на професионални и лидерски умения – както специфични за преподаването, така и универсални за бъдещи кариерни посоки;
 осъществяване на летен проект или стаж между двете години;
 достъп до общността на „Заедно в час“ от над 400 участници и възпитаници на програмата;
 достъп до международната мрежа Teach For All – предпоставка за изграждане на контакти и изява на международно ниво по време и след програмата;
 подкрепа за успешна реализация след завършване на програмата в една от приоритетните за „Заедно в час“ сфери като преподаване в училище и училищно лидерство, политики в сферата на образованието и работа на общностно ниво;
За повече информация и кандидатстване за програмата на „Заедно в час“ посетете нашия сайт: www.zaednovchas.bg/graduates/
Краен срок за приемане на кандидатури – 10.02.2020 г.
„Заедно в час“ е дългосрочна инициатива и се осъществява с финансовата подкрепа на фондация „Америка за България”. Обучителните програми на “Заедно в час” са официално одобрени от Министерството на образованието и науката.

Учители и ментори/с. Русаля

Училище по изкуства и занаяти за социално слаби деца „Димитър Екимов“, с. Русаля

От 2014г. в с. Русаля, община Велико Търново, съществува Училище по изкуства и занаяти за социално слаби деца, което е първото и единствено по рода си в цяла Източна Европа.

Вече пет години тук работят различни хора и експерти, като всеки от тях припознава себе си в тази кауза. Предвид факта, че работата се разраства, се търсят преподаватели за следните работни позиции:

 1. Учител начален етап;
 2. Учители прогимназиален етап: Математика и физика; Информационни технологии; Английски език; География;
 3. Ментори – хората, които поемат грижата за децата след приключване на учебния процес.

Срокът за кандидатстване е 12 Август 2019 г.

Първият етап е по документи – автобиография и мотивационно писмо, изпратени по електрона поща – rusalyamedia@gmail.com.

Кандидатите ще получат обратна връзка до една седмица след подаване на документите.

Вторият етап е интервю с кандидата.

За повече информация:

Facebook: https://www.facebook.com/Rusalya/

Интернет адрес: http://www.rusalya.org/

Кредитен специалист

Кеш кредит е финансова институция, специализирана в областта на микрокредитирането. Благодарение на международно признатия им иновативен модел, базиран на уникална методика за взимане на решения, фирмата успешно развива и разширява своята дейност на местни и чужди пазари. Към момента на локално ниво се управляват 70 собствени офиса с покритие в цялата страна, а на глобално ниво реализацията е налице в Африка и Азия.

Изисквания:

 • Добри комуникативни умения;
 • Търговски умения;
 • Стремеж към постигане на цели;
 • Отговорно отношение към изпълнението на поставените задачи.

Основни отговорности:

 • Промотира продуктите на компанията;
 • Осъществява директни продажби;
 • Съдейства при обслужването на клиенти;
 • Участва в дейностите в следпродажбения процес.

Фирмата предлага:

 • Възможност за кариерно развитие;
 • Заплащане, обвързано с постигнатите резултати;
 • Коректно отношение.

Кандидатстване:

Позвънете на +359 882 693 307 или изпратете своята автобиография на careers@cashcredit.bg

Младши експерт в дирекция „Контрол“ – гр. Шумен

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“ на основание чл. 10„а”, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „КОНТРОЛ“ – ГР. ШУМЕН

за държавен служител – чрез решаване на тест и интервю

Основни отговорности:

Извършва контрол на: издадените разрешителни по реда на ЗВ; състоянието и експлоатацията на водовземните съоръжения, състоянието и проводимостта на речните легла и на заустващите съоръжения, спазването на забраните и ограниченията в границите на санитарно–охранителните зони. Извършва проверки по сигнали и жалби за замърсяване на водни обекти. Дава предписания и съставя АУАН при констатирани нарушения. Пломбира водомерите за отчитане на използваните водни количества от подземни води и проверява показанията им, както и показанията на измервателните устройства за повърхностните води и за съоръженията за заустване на отпадъчни води.

Области на дейност: Контрол за ползването на водите и състоянието на водостопанските системи и водни обекти.

Изисквания:

 • Образование: висше;
 • Образователна степен – професионален бакалавър по …;
 • Професионална квалификация – еколог, инженерна специалност: хидрогеолог; геолог; хидролог; ВиК; сондажен инженер; строителен инженер; химик, биолог;
 • Професионален опит – не се изисква;
 • Специални умения/компетенции: добра компютърна грамотност: Miсrosoft Office, база данни, интернет, шофьорска книжка. Познаване на ЗВ, АПК, ДОПК, ЗАНН, ЗДС, Тарифата за таксите за водовземане за ползване на воден обект и за замърсяване в сила от 01.01.2017 г., Наредба №1/2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води.

Фирмата предлага:

 • Размер на основната заплата за длъжността – 590 – 1600 лв.;
 • БДЧР Варна с място на работа гр. Шумен

Кандидатстване:

Заявление съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители,Автобиография и Декларация от лицето, че е навършило пълнолетие, че е български гражданин, гражданин на друга държава-членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишено по съответен ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства, отговаря на специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност (Приложение 2 към чл. 2, ал. 4 от Наредбата за документи за заемане на държавна служба). Декларация по чл. 4, ал. 1, т.2 от Закона за защита на личните данни.

Копия от документи за: придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност; документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова или служебна книжка), шофьорска книжка. Други документи – необходими за заемането на длъжността.

Кандидатите следва да представят документите си в срок до 10 (десет) дни от обявяване на конкурса чрез настоящата публикация на адрес гр. Варна, ул. „Ал. Дякович“ 33, „Едно гише“ и гр. Шумен, ул. „Кирил и Методий“ 34. Работно време 9.00 – 17.30 ч. без празнични и почивни дни. Подаването се извършва лично или чрез пълномощник. На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика.

Срок за подаване на документите: 28.06.2018 г.

Списъците с допуснатите и недопуснати до конкурс кандидати, както и датата на провеждане на конкурса ще се обявяват на информационното табло в БДЧР и на Интернет страницата на БДЧР: www.bsbd.org.

Справки и допълнителна информация на телефон: 052/ 68 74 31