Ден на кариерата в Шуменския университет

На 13 февруари, вторник, от 10 часа в зала 309 студентите ще имат възможността да се запознаят с характеристиките и изискванията за две интересни работни позиции, презентирани от представители на Община Шумен. Първата презентация на тема „Защо искам да стана социален работник“ ще бъде изнесена от заместник-кмета по социална политика и здравеопазване д-р Светослава Хайнова и нейния екип. Във втората част от Деня на кариерата Ивелина Щерева и екипът й ще представят професията на данъчния инспектор с презентацията „Данъчен инспектор в местни данъци и такси“.

 
Поканени са всички студенти, които не само имат интерес към двете професии, но искат да се запознаят с изискванията на работодателите през 2024 година и как може да се изгради успешна кариера.         

Национален приз „Студент на годината”

Национално представителство на студентските съвети ще отличи на официална церемония най-успешните студенти на България в ХVII-тото издание на Националния приз „Студент на годината”.

Официалната церемония, с която ще бъдат наградени най-успешните студенти на България, ще се проведе в началото на Март 2024 година в град София.

Срокът за кандидатстване за участие в конкурса все още е отворен и е 16.02.2024 г.(петък).

Националният приз „Студент на годината” се учредява в началото на 2006 година по инициатива на делегатите в Общото събрание на Националното представителство на студентските съвети в Република България и се провежда съвместно с Министерство на образованието и науката.

Конкурсът има мисията да популяризира постиженията на българските студенти пред българската общественост, удостоявайки студенти от всички области на висшето образование.

Студентите трябва да докажат своите постижения, представяйки документи за постигнатите резултати в научната, културната, спортната и други дейности, свързани с образователния процес на национално и международно ниво.

Партньори на събитието са Министерство на образованието и науката, Министерство на младежта и спорта, Министерство на здравеопазването, Национален студентски дом, Банка ДСК, Сименс, Студентски столове и общежития ЕАД, Съвет на ректорите на висшите училища, и други.

Национален приз “Студент на годината” е най-престижния конкурс за млади хора в България.

Подробности за конкурса могат да бъдат намерени на www.student.npss.bg.

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ГР. ШУМЕН И РЕГИОНА 2.01.2024 г.

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ГР. ШУМЕН И РЕГИОНА 2.01.2024 г.

Длъжност Място Образование Срок на валидност
Учител/Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Шумен Висше-НУП 12.1.2024 г.
Началник смяна Шумен Средно/Висше 19.1.2024 г.
Специалист качество Шумен Средно/Висше 19.1.2024 г.
Директор производство Каспичан Висше техническо/Машинен инженер 5.1.2024 г.

СВОБОДНИте РАБОТНИ МЕСТА са предоставени от Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Шумен

Общинска администрация Свищов търси експерт „Екология“

Общинска администрация Свищов,

Дирекция „Устройство на територията, регулация и екология“ търси експерт „Екология“

Основна цел на длъжността:

Подготвя и координира дейностите по опазване на околната среда, озеленяването и чистотата.

Преки задължения:

Осъществява дейности по опазване на околната среда на територията на община Свищов, в съответствие с нормативната база на Република България и законните разпореждания на Кмета на Община Свищов и Общински съвет Свищов;

Отговаря за създаването и поддържането на озеленени площи за широко обществено ползване – паркове, градини, улично озеленяване, извънселищни паркове и лесопаркове;

Работи за подобряване на екологичната обстановка в община Свищов;

Участва в комплексни проверки с РИОСВ;

Съставя актове за нарушения, съгласно нормативната уредба по опазване на околната среда и Наредба № 1 на Общински съвет – Свищов;

Участва в изготвяне на планове и програми за действия по околната среда;

Решава въпроси по молби, сигнали и жалби на физически и юридически лица;

Организира контрола по хигиенизирането на градската среда;

Участва в подготовката, организирането и провеждането на процедури по ЗОП, съгласно утвърдени Вътрешни правила;

Организира, контролира и отговаря за осъществяване дейностите по опазването на околната среда в общината, поддържането и опазването на зелените площи, появата и разпространението на безстопанствените кучета;

Маркира с общинските марки дървесина, добита извън горските територии, издава превозни билети за транспортиране.

Изисквания за заемане на длъжността

Образование – Висше бакалавър, направление – екология;

Професионален опит – 1 година;

Допълнителни квалификации – компютърни умения;

Специфични изисквания: да не е общински съветник, не може да ръководи политическа партия или нейна структура.

Необходими компетентности:

Аналитична компетентност

Ориентация към резултати

Работа в екип

Комуникативна компетентност

Фокус към клиента (вътрешен/външен)

Професионална компетентност

Дигитална компетентност

Необходими документи за кандидатстване:

Автобиография (CV);

Документ за завършено образование (копие);

Други документи, ако кандидатът притежава такива – за научно звание или научна степен, професионално-квалификационни степени, компютърна грамотност, владеене на чужд език /копия/.

Начин за подаване на документите:

Кандидатите могат да подадат документите за кандидатстване лично в Община Свищов или на имейл адрес obshtina@svishtov.bg

Телефон за контакти: 0631/68105