Конкурс за финансиране на студентски дипломни работи 2020-2021 г.

Българска фондация Биоразнообразие обявява конкурс за финансиране на студентски дипломни работи в областта на климатичните промени и техния ефект върху биологичното разнообразие и човечеството.

Търсим да финансираме разработки, които изследват взаимовръзките между климатичните промени и опазване на биологичното разнообразие с различни аспекти на нашия живот, включително управление на защитени територии и Натура 2000, опазване на защитени видове, въздействие на климатичните промени върху екосистемните услуги, природните ресурси и процеси, кръгова икономика, зелени иновации за адаптация към настъпващите промени, политики и гражданска информираност за климатичните промени.

Могат да кандидатстват дипломанти от всички български висши учебни заведения (бакалаври, магистри и докторанти), както и български студенти, които учат в чужбина, чиято дипломна работа попада в тематиката на конкурса и е свързана с България.

Необходимо е да попълните предложение за финансиране на дипломна работа, съобразно приложения формуляр.

Финансирането на всяка дипломна работа е на стойност до 1000 лева. Кандидатите трябва да представят своите предложения до 31.01.2021 г. на e-mail gameon@biodiversity.bg

По-подробна информация за тематичния обхват на конкурса и критериите за оценка може да намерите в УСЛОВИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ.

За въпроси във връзка с конкурса, може да се свържете с Йорданка Динева – координатор “Game On | Do not let the climate change end the game“ към БФБ, тел. 0896 798902, gameon@biodiversity.bg

Конкурсът за Дипломни работи се осъществява в рамките на Проект “Game On | Do not let the climate change end the game“, чрез съ-финансиране от програма DEAR (Development Education Awareness Raising) на Европейската комисия.

Виртуална коучинг програма “Inspired by Example”

Уважаеми колеги,

На вашето внимание представяме възможност за участие във виртуална коучинг програма “Inspired by Example”, организирана съвместно между Hewlett Packard Enterprise и JA Bulgaria.

Коучинг програмата ще има 20 позиции за младежи от 18-29 г., като приоритет са младежите излезли от университет, които търсят първа работа и кариера, но е подходяща също за младежи между етапи на следването. Програмата ще се проведе между 18 декември и 31 януари, като ще включва седмични коучинг сесии и групови проекти във виртуална среда.

Програмата е безплатна за селектираните участници.

Ще предложим 20 позиции, по 5 във всяко от следните направления:

 • People Leadership
 • Project/Program Management
 • Process Management
 • Customer Service
 • Remote Engineering

Приложена ще намерите презентацията от нашата информационна среща на програмата, който включва също представяне на темите професионалната квалификация на коучовете от HPE, които ще водят всяка от темите. При поискване ще изпратим видеозапис от информационната среща.

Срокът за кандидатстване е 11 декември. Кандидатурите трябва да съдържат CV, мотивационно писмо, индикация за ниво на владеене на английски език и избор на поне 2 от темите, цитирани по-горе, като предпочитани теми за кандидата. Кандидатурите се изпращат на този мейл адрес –  Apostol Dyankov apostol.dyankov@jabulgaria.org, като моля в Subject на съобщението да фигурира „Inspired by Example”.

Стипендии „Гипсън“

 

Международна фондация „Св. Св. Кирил и Методий“ в сътрудничество с Американска фондация за България, САЩ обявяват конкурс за 25 стипендии „Гипсън“ по 2 500 лв. годишно за студенти с високи академични постижения, чиито семейства имат ниски материални възможности, записани първи курс в университети в България през учебната 2020/2021 година.

Основни изисквания към кандидатите:

 • Да са студенти в първи курс през учебната 2020-2021 г;
 • Да са записани в редовна форма на обучение, държавна поръчка;
 • Да са от семейства с доказани ниски материални възможности;
 • Да имат успех от диплома за средно образование не по-нисък от 4.50;
 • Да имат успех от кандидат-студентски изпити не по-нисък от 4.50.

Стипендиите продължават до завършване на бакалавърска степен при положение, че стипендиантите отговарят на изискванията на този правилник. Общата сума на студент за цялото следване е 10,000 лева.

Повече информация за начините на кандидатстване бихте могли да намерите на следния линк: https://www.cmfnd.org/?page_id=521 

 

 

Конкурс за стипендианти за 2021 година на БНБ

Уважаеми колеги,

Българската народна банка (БНБ) обявява ежегодния си конкурс за стипендианти за 2021 година.

БНБ отпуска следните стипендии:

 • две стипендии в размер на 600 лв. месечно за студенти редовно обучение, обучаващи се за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър”;
 • една стипендия в размер на 800 лв. месечно за лица, обучаващи се за придобиване на образователна и научна степен „доктор”.

Стипендиите се отпускат за период от девет месеца.

Документите на кандидатите се подават в срок до 13 декември 2020 г. включително.

Подробна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи за кандидатстване и възможните начини за тяхното подаване се намират на интернет страницата на БНБ тук.

Ежегодните стипендии са учредени от Управителния съвет на БНБ през 2004 г. по случай 125-годишния юбилей на БНБ. В конкурсите за стипендианти на БНБ (за периода от създаването на стипендиантската програма през 2004 г. досега) са кандидатствали общо 405 студенти и докторанти, а отпуснатите досега стипендии са 38.

Руслана Станчева
Секретар на Комисията за подбор и

работа със стипендианти на БНБ

___________________________________

Българска народна банка

Пл. „Княз Александър І” №1

1000 София, България

Тел.:  (+359 2) 9145 2723

Партнърс Груп БГ

На 14ти Октомври Партнърс Груп БГ организираме онлайн семинар за студенти. Всички студенти включили се в онлайн семинара ще получат покана за участие в обучителната ни стажантска програма. Обучителният цикъл в стажантската програма трае 6 седмици и включва менторство от най – успешните мениджъри в компанията за България и Словакия. Насочена към придобиване на практически умения от бизнеса, след успешно завършването на обучителната ни стажантска програма, студентите получават сертификат и възможност за започване на работа или възможност за стартиране на собствен бизнес.

За регистрация в онлайн семинара, даващ възможност за участие в програмата, студентите трябва да попълнят следната форма:

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=5dYhRhf7I0K2iaFBmLYY7LZ-pXPXRu9GoU2aLtTB5a1UMTRBMjFGWDBBODVNTktQVE1GMEpEWjU2WS4u