Стипендии на френското правителство

Стипендиите на френското правителство се отпускат за дипломантски програми на нива:

 • магистратура (M2): магистратури с професионална насоченост и магистратури с професионална насоченост;
 • докторантура под двойно научно ръководство (cotutelle). Краен срок: 30 март;
 • научен престой на високо ниво: Млади научни работници; Утвърдени научни работници.

Стипендиите на френското правителство се предоставят на кандидати, които отговарят на следните условия:- да са български граждани или постоянно пребиваващи в България от 3 години;- възраст: 35 години за ниво магистратура (M2) и 40 години за докторантура под двойно научно ръководство;- да са редовно записани в българско висше учебно заведение или да притежават българска диплома бакалавър, магистър или доктор;- ниво на френски език съответстващо на изискванията на учебното заведение.

Краен срок: 30 март 2020 г.; целогодишен прием

За допълнителна информация:  http://institutfrancais.bg/campus-france-bulgaria/stupendii-na-frenskoto-pravitelstvo/

Програма за младши стипендианти на ЦЕРН

Тази програма е насочена към завършилите университети или висши технически институти в широк спектър от приложни науки, компютърни технологии и инженерство с ограничен или никакъв трудов опит, които искат да работят в изследователска група.

За: Завършили или на които им предстои завършване на висше образование, с висше образование (бакалавърско или магистърско ниво) и с не повече от 4 години опит след придобиване на своята степен.

България е член на Европейската организация за ядрени изследвания (CERN) и български граждани могат да кандидатстват.

Краен срок: 2 март 2020 г. по обяд (23:30 ч. CEST)

За допълнителна информация: https://jobs.smartrecruiters.com/CERN/743999695850151-junior-fellowship-programme

Младежки обмен Employment Opportunities Using Our Natural Resources

Обменът има за цел да подобри знанията на младите хора относно енергийните ресурси в Европа и да ги информира за налагащи се трендове в използването им.

Също така проектът ще информира за това как всяка една страна би могла да подготви своите млади граждани за бъдеща кариера в сферата на енергетиката.

Краен срок: 30 януари 2020 г.

За допълнителна информация: http://youthub.bg/2019/10/mladezhki-obmen-employment-opportunities-using-our-natural-resources-v-oksford-13-21-april-2020-g/

Зимен семинар по палеография и науки за архивите в организация „Проект архивът на Медичи“/Флоренция, Италия

Основната цел на този семинар е да запознае участниците с италианските архиви (с особен акцент върху флорентинските архивни колекции), да проучат задълбочено различни документални типологии, да четат текстове от Ранното Ново време и да научат как да планират изследвания в италиански архиви и библиотеки. Особено подходящ е за студенти, университетски преподаватели и музейни куратори, работещи по теми от Ренесанса и и Ранното Ново време.

Сесия I: 13 – 18 януари 2020 г.
Сесия II: 20 – 25 януари 2020 г.

Краен срок: 5 януари 2020 г.

За допълнителна информация: http://www.medici.org/onsite-archival-studies-seminar-winter-2020/

Стажове „Робер Шуман“ / Европейски парламент

Целта на стажовете „Робер Шуман“ е да допринесат за европейското образование и професионалното обучение на гражданите на ЕС и да ги запознаят отблизо с работата на Европейския парламент.

Като част от ангажимента на Парламента за отдаване на почит на журналистите, убити при изпълнение на тяхната работа, Дирекцията за средствата за информация (Генерална дирекция за комуникация) предоставя редица възможности за стажове „Робер Шуман“ в памет на Ян Куцяк, словашкия разследващ журналист, който беше убит през февруари 2018 г.

Продължителността на тези стажове е пет месеца.

Кандидатите за стаж „Робер Шуман“ трябва:

 • да са на възраст над 18 години;
 • да притежават университетска диплома(и);
 • да отговарят на изискванията за владеене на език;
 • да представят валидно извлечение от регистъра за съдимост;
 • да не са работили повече от два последователни месеца в институция или орган на ЕС;
 • да не са участвали в посещения с изследователска цел за старши или младши изследователи шест месеца преди началото на стажа.

Дати на стажовете и крайни срокове за получаване на кандидатурите:

 • За период на стажа 1 октомври – 28/29 февруари – срок за кандидатстване: 1 юни – 30 юни
 • За период на стажа 1 март – 31 юли – срок за кандидатстване: 1 ноември – 30 ноември

За да кандидатствате за стаж „Робер Шуман“, моля посетете нашата начална страница „Предложения за стажове“ .

Кандидатите могат да кандидатстват за 3 предложения за стаж по време на всяка кампания.

Кандидатури, подадени след крайния срок, както и спонтанни кандидатури, не се разглеждат.

Всяка година 21 000 души кандидатстват за стаж в Европейския парламент, като повече от 900 от тях биват избрани.

Процедурите по набиране и подбор са пригодени така, че да не поставят кандидатите с увреждания в неравностойно положение.