Обяви за вакантни позиции в Общинска администрация Шумен

 Обяви за вакантни позиции в Общинска администрация Шумен: 

Община Шумен обявява свободно работно място за младши експерт „Туризъм, НПО и доброволци“ в  отдел  „Екология и туризъм“.

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

 • Съдейства при намирането и търсенето на проекти в областта на туризма;
 • Взаимодействие и развитие на туристическата бизнес среда;
 • Сътрудничество с местната и националната туристическа индустрия и други свързани с туризма индустрии.
 • Съдейства за развитие на културния туризъм в общината, чрез оптимално използване на богатото културно наследство и традиции.
 • Осъществява обмен на информация и взаимодействие с неправителствени организации и фирми, работещи в сферата на туризма и други свързани с туризма индустрии.

ИЗИСКВАНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ:

 • Образование – висше, степен бакалавър;
 • Професионална област – Социални, стопански и правни науки;
 • Минимален професионален опит – не се изисква;
 • Допълнителна квалификация – владеене на най-малко два западни езика /английски, немски, френски или руски;
 • Специфични умения – работа в екип и работа с туристи.

НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Ако това предложение представлява интерес за Вас, моля  изпратите ПОДРОБНА АВТОБИОГРАФИЯ на адрес: d.hristova@shumen.bg. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване. Копия от дипломи за завършено образование, допълнителни квалификации и курсове, както и препоръки от предишни работодатели може да представите на интервюто.

Община Шумен в качеството си на Администратор обработва Вашите лични данни в изпълнение на Регламент (EС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г., Закона за защита на личните данни и политика за защита на личните данни на Община Шумен.

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 Геодезист

Община Шумен търси да назначи служител за длъжността младши експерт „Кадастър и регулация“ в отдел „Териториално-селищно устройство“

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

 • Участва в организирането и извършването работата по попълване и поддържане на регулационни планове, произтичаща от нормативната уредба по УТ;
 • Води надлежно оформени преписки свързани с изменение на устройствените планове.
 • Участва в работата на Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОбЕСУТ).
 • Оказва помощ на вещи лица по дела свързани с компетентността на отдел ”ТСУ „.
 • Участва при планирането, възлагането и организирането приемането на устройствени разработки в рамките на общия градоустройствен план на гр. Шумен и общия градоустройствен план на община Шумен.
 • Води преписки за определяне на временни пътища.
 • Участва при разглеждането и съгласуването на проекти за вертикално планиране.
 • Оказва съдействие и техническа помощ на други отдели и дирекции в общината, в съответствие с нормативните изисквания.
 • Оказва съдействие на контролните органи в строителството и други администрации при проверки.
 • Прави справки и участва при нанасянето на изменения в информационната система за кадастър –  ниво регулации след въвеждането и в отдел „ТСУ“.
 • Спомага работата във връзка със задълженията на отдела произтичащи от разпоредбите на ЗСПЗЗ – §4 и следващите от ПЗР на ЗСПЗЗ и действията по чл. 11, ал. 4 и чл. 13, ал. 4,5,6 от ППЗСПЗЗ за приложение на чл. 10, ал. 7 от ЗСПЗЗ.
 • Извършва геодезически заснимания за целите на устройствените проучвания .
 • Изпълнява задълженията на общинската администрация във връзка с попълването и поддържането на действащите кадастрални планове до предаването им на Агенцията по кадастъра, съобразно нормативната уредба по кадастър и указанията на агенцията.
 • Подпомага дейностите и участва в работните комисии по ЗКИР за приемане и одобряване на кадастрални карти, специализирани карти; помощни кадастрални планове за приложение на чл.10 ал.7 от ЗСПЗЗ, плановете по чл.28 от ППЗСПЗЗ.
 • Участва в комисии при одобряването на подробни градоустройствени планове.

ИЗИСКВАНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ:

 • Минимална образователна степен – бакалавър
 • Професионална област – Архитектура, строителство и геодезия, специалност „Геодезия“
 • Минимален професионален опит – не се изисква.
 • Специализация или допълнителна квалификация – основни умения за работа с компютър, основни умения за работа със софтуер – специализирани “CAD” приложения.

Аналитична компетентност – събиране, обработване и анализ на информация и предлагане на ефективни решения;

Ориентация към резултати – постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания;

Работа в екип – участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел;

Комуникативна компетентност – ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устната и писмена форма;

Фокус към клиента (вътрешен, външен) – ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията на клиентите/потребителите на услугите и дейностите;

Професионална компетентност – познания на актуалната нормативна уредба за устройство на територията и  административното производство;

Дигитална компетентност – знания и умения за обработване на информация, създаване на съдържание, дигитална комуникация, информационна сигурност и решаване на проблеми, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността.

НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Ако това предложение представлява интерес за Вас, моля изпратите ПОДРОБНА АВТОБИОГРАФИЯ на адрес: d.hristova@shumen.bg. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване. Копия от дипломи за завършено образование, допълнителни квалификации и курсове, както и препоръки от предишни работодатели може да представите на интервюто.

Община Шумен в качеството си на Администратор обработва Вашите лични данни в изпълнение на Регламент (EС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г., Закона за защита на личните данни и политика за защита на личните данни на Община Шумен.

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Конструктор

Община Шумен търси да назначи служител за длъжността Главен експерт “Административно и техническо обслужване на населението” в отдел „Инвестиции и благоустройство“

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

 • Извършва компетентно проучване и решаване на постъпили молби, жалби, сигнали и предложения на граждани свързани с професионалната му специалност.
 • Изработва служебно инвестиционни проекти за обекти общинска собственост, в съответствие с придобитата проектантска правоспособност, съгласно чл.230, ал.4, от ЗУТ.
 • Разглежда и съгласува проекти части: конструкции и ПБЗ, конструктивни заключения.
 • Организира и провежда комисии за освидетелстване на строежи по чл. 195 от ЗУТ и процедури по чл.196 и чл.197 от ЗУТ.
 • Следи за спазване на ЗБУТ и съхранява уведомителни писма за заверка на заповедни книги на строежи.
 • Оказва помощ на вещи лица по дела свързани с компетентността на дирекция „УТ“.
 • Оказва съдействие и техническа помощ на главните специалисти „АТОН” от отдел „ТСУ“ и на други отдели и дирекции в общинска администрация.
 • Организира и участва в работата на постоянната комисия по регистрацията на строежите, съобразно компетентността на Община Шумен;
 • Осъществява воденето на регистър за въведените в експлоатация строежи;
 • Проучва, процедира и изпълнява в срок административно-технически и други услуги и дейности, свързани с приложението на нормативната уредба за устройство на територията относно законосъобразността на строителството на територията на Община Шумен и регистрацията на завършените строежи.
 • Осъществява процедури по ЗОП за проектиране, строителство и ремонтна дейност, при стриктно съблюдаване на размера на планираните средства по обекти в разчета за капиталови разходи и в дейностите на общинския бюджет..

ИЗИСКВАНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ:

 • Минимална образователна степен – бакалавър
 • Професионална област – Архитектура, строителство и геодезия, специалност „Строителни конструкции“, „Строително инженерство“
 • Минимален професионален опит – 2 години предишен стаж, придобит в проектиране, строителство, надзор в строителството, или консултантска дейност.
 • Специализация или допълнителна квалификация – основни умения за работа с компютър, основни умения за работа със софтуер – специализирани “CAD” приложения и такива за строителни конструкции.

Аналитична компетентност – събиране, обработване и анализ на информация и предлагане на ефективни решения;

Ориентация към резултати – постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания;

Работа в екип – участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел;

Комуникативна компетентност – ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устната и писмена форма;

Фокус към клиента (вътрешен, външен) – ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията на клиентите/потребителите на услугите и дейностите;

Професионална компетентност – познания на актуалната нормативна уредба за устройство на територията и  административното производство;

Дигитална компетентност – знания и умения за обработване на информация, създаване на съдържание, дигитална комуникация, информационна сигурност и решаване на проблеми, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността.

НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Ако това предложение представлява интерес за Вас, моля изпратите ПОДРОБНА АВТОБИОГРАФИЯ на адрес: d.hristova@shumen.bg. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване. Копия от дипломи за завършено образование, допълнителни квалификации и курсове, както и препоръки от предишни работодатели може да представите на интервюто.

Община Шумен в качеството си на Администратор обработва Вашите лични данни в изпълнение на Регламент (EС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г., Закона за защита на личните данни и политика за защита на личните данни на Община Шумен.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Община Шумен обявява свободно работно място за старши експерт „Туризъм“ в  

отдел  „Екология и туризъм“

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

 • Осъществява целите на общината за устойчиво развитие в областта на туризма.
 • Търсене и намиране и проекти в областта на туризма. Разработване на концепции и проекти в областта на туризма, ръководи тяхното изпълнение и отчитане.
 • Взаимодействие и развитие на туристическата бизнес среда;
 • Провежда рекламна туристическа дейност в страната и чужбина.
 • Разработва и осъществява програми и проекти в областта на туризма.
 • Разработва и поддържа информационна и рекламна дейност в областта на туризма за община Шумен.
 • Участва в дейности на общината свързани с туризма.
 • Участва в изработването и осъществяването на стратегия и програма за развитие на туризма.

ИЗИСКВАНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ:

 • Образование – висше, степен бакалавър;
 • Професионална област – Социални, стопански и правни науки;
 • Минимален професионален опит – 1 година;
 • Допълнителна квалификация – владеене на най-малко два западни езика /английски, немски, френски или руски;
 • Специфични умения – работа в екип и работа с туристи.

Аналитична компетентност – събиране, обработване и анализ на информация и предлагане на ефективни решения;

Ориентация към резултати – постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания;

Работа в екип – участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел;

Комуникативна компетентност – ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устната и писмена форма;

Фокус към клиента (вътрешен, външен) – ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията на клиентите/потребителите на услугите и дейностите;

Професионална компетентност – познания на актуалната нормативна уредба за туризма, нормативната уредба, свързана с дейността и вътрешните правила за работа на администрацията.)

– правилно прилага вътрешните правила и процедури в администрацията, имащи отношение към работата на отдела;

Дигитална компетентност – знания и умения за обработване на информация, създаване на съдържание, дигитална комуникация, информационна сигурност и решаване на проблеми, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността.

НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Ако това предложение представлява интерес за Вас, моля изпратите ПОДРОБНА АВТОБИОГРАФИЯ на адрес: d.hristova@shumen.bg. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване. Копия от дипломи за завършено образование, допълнителни квалификации и курсове, както и препоръки от предишни работодатели може да представите на интервюто.

Община Шумен в качеството си на Администратор обработва Вашите лични данни в изпълнение на Регламент (EС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г., Закона за защита на личните данни и политика за защита на личните данни на Община Шумен.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Инженер пътно строителство

Община Шумен търси да назначи служител за длъжността главен експерт “Пътна инфраструктура” в отдел „Инвестиции и благоустройство“.

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

 • Планира, възлага и контролира дейностите по лятно и зимно поддържане – ремонт на уличната и общинска мрежи, маркировки и сигнализации, организация на движението.
 • Контролира разходите в общинския бюджет в дейност ”Поддържане и ремонт на улици и пътища” в Община Шумен.
 • Издава “Разрешение за прокопаване” на тротоарите, уличните настилки и зелените площи за отстраняване на аварии на съществуващите подземни комуникации, изграждане на нови подземни комуникации, както и контролира възстановяването на тротоарите и уличните настилки.
 • Разглежда и съгласува проекти за ново строителство и реконструкции на улици, пътища и мостове.
 • Организира и изпълнява дейностите, свързани с възлагане на обществените поръчки в дейността.
 • Изготвя ориентировъчни план сметки на разходите за дейността.
 • Участва в комисии за приемане на извършени СМР, за определяне на изпълнител на обществени поръчки, свързани с дейността и др.
 • Организира компетентно проучване и решаване на постъпили жалби, молби, сигнали и предложения на граждани, отнасящи се за лятно и зимно поддържане и ремонт на уличната и общинската мрежи в Община Шумен.

ИЗИСКВАНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ:

 • Минимална образователна степен- бакалавър
 • Професионална област- архитектура, строителство и геодезия, специалност „Пътно инженерство“
 • Минимален професионален опит – 2 години опит в областта на пътното  строителство
 • Допълнителна квалификация/обучение – основни умения за работа с текстообработващи програми и електронни таблици.

Аналитична компетентност – събиране, обработване и анализ на информация и предлагане на ефективни решения;

Ориентация към резултати – постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания;

Работа в екип – участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел;

Комуникативна компетентност – ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устната и писмена форма;

Фокус към клиента (вътрешен, външен) – ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията на клиентите/потребителите на услугите и дейностите;

Професионална компетентност – професионални знания и умения, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността /ЗУТ, ЗОП, подзаконови актове и др./ ;

Дигитална компетентност – знания и умения за обработване на информация, създаване на съдържание, дигитална комуникация, информационна сигурност и решаване на проблеми, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността.

НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Ако това предложение представлява интерес за Вас, моля изпратите ПОДРОБНА АВТОБИОГРАФИЯ на адрес: d.hristova@shumen.bg. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване. Копия от дипломи за завършено образование, допълнителни квалификации и курсове, както и препоръки от предишни работодатели може да представите на интервюто.

Община Шумен в качеството си на Администратор обработва Вашите лични данни в изпълнение на Регламент (EС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г., Закона за защита на личните данни и политика за защита на личните данни на Община Шумен.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ландшафтен архитект

Община Шумен търси да назначи служител за длъжността старши експерт “Ландшафтна архитектура” в отдел „Инвестиции и благоустройство“.

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

 • Планиране и ръководене работата по озеленяване и благоустройство в Община Шумен, прилежащите и кметства, както и всички дейности, свързани с прилагането на Общинската Наредба за зелените площи.
 • Контролиране дейностите по озеленяване и благоустройство в Община Шумен, прилежащите и кметства, при строго спазване планираните разходи в разчета за капиталови разходи и заложените средства в общинския бюджет  за дейност „Озеленяване”, както и всички действия, свързани с прилагането на Общинската Наредба за зелените площи, ЗУТ, Закона за горите.
 • Разглеждане и съгласуване проекти по част “Озеленяване и благоустройство”.
 • Изготвяне на технически задания за проектиране по част ”Озеленяване и благоустройство” за общински обекти.
 • Организиране компетентно проучване и решаване на постъпили жалби, молби, сигнали и предложения на граждани, отнасящи се за специалността в Община Шумен.
 • Организация и изпълнение на дейности, свързани с възлагане на обществени поръчки.
 • Изготвяне на ориентировъчни план сметки на разходи за ремонтни и нови СМР на обекти в дейност „Озеленяване и благоустройство”.

ИЗИСКВАНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ:

 • Минимална образователна степен- бакалавър
 • Професионална област- архитектура, строителство и геодезия, специалност „Ландшафтна архитектура“, „Териториално и ландшафтно устройство“
 • Минимален професионален опит – 2 години опит в областта на опит в областта на озеленяването, благоустройството и  лесоустройството
 • Допълнителна квалификация/обучение – основни умения за работа с текстообработващи програми и електронни таблици.

Аналитична компетентност – събиране, обработване и анализ на информация и предлагане на ефективни решения;

Ориентация към резултати – постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания;

Работа в екип – участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел;

Комуникативна компетентност – ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устната и писмена форма;

Фокус към клиента (вътрешен, външен) – ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията на клиентите/потребителите на услугите и дейностите;

Професионална компетентност – професионални знания и умения, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността /ЗУТ, Закона за горите, Наредба за зелените площи и други подзаконови актове/ ;

Дигитална компетентност – знания и умения за обработване на информация, създаване на съдържание, дигитална комуникация, информационна сигурност и решаване на проблеми, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността.

НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Ако това предложение представлява интерес за Вас, моля изпратите ПОДРОБНА АВТОБИОГРАФИЯ на адрес: d.hristova@shumen.bg. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване. Копия от дипломи за завършено образование, допълнителни квалификации и курсове, както и препоръки от предишни работодатели може да представите на интервюто.

Община Шумен в качеството си на Администратор обработва Вашите лични данни в изпълнение на Регламент (EС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г., Закона за защита на личните данни и политика за защита на личните данни на Община Шумен.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Електроинженер

Община Шумен търси да назначи служител за длъжността главен експерт

“ Електроснабдяване, телекомуникации и енергийна ефективност ” в отдел „Инвестиции и благоустройство“.

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

 • Извършва компетентно проучване и решаване на постъпили молби, жалби, сигнали и предложения на граждани, свързани с професионалната му специалност.
 • Разглежда и съгласува проекти по част електротехническа, телекомуникации и енергийна ефективност.
 • Отговаря за осъществяването на ежедневен контрол за състоянието на общинското ел. осветление.
 • При необходимост организира аварийните ремонти по възникналите аварии съгласно сключените договори за поддръжка и рехабилитация на уличното осветление в гр. Шумен и селата на територията на общината.
 • Организира и провежда комисии за освидетелстване на строежи по чл. 195 от ЗУТ.
 • Оказва помощ на вещи лица по дела свързани с компетентността на дирекция УТ.
 • Оказва съдействие и техническа помощ на главните специалисти АТОН от отдел ТСУ и на други отдели и дирекции в общинска администрация.
 • Изработва служебно инвестиционни проекти за обекти общинска собственост, в съответствие с придобитата проектантска правоспособност, съгласно чл. 230, ал. 4, от ЗУТ.
 • Осъществява процедури по ЗОП за проектиране, строителство и ремонтна дейност, при стриктно съблюдаване на размера на планираните средства по обекти в разчета за капиталови разходи и в дейностите на общинския бюджет.

ИЗИСКВАНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ:

 • Минимална образователна степен- бакалавър
 • Професионална област – Технически науки, специалности „Електротехника, електроника и автоматика“, „Електроинженерство“
 • Минимален професионален опит – 2 години предишен стаж, придобит в проектиране, строителство, надзор в строителството, или консултантска дейност.
 • Специализация или допълнителна квалификация – основни умения за работа с компютър, основни умения за работа със софтуер – специализирани CAD приложения и такива за строителни конструкции.

Аналитична компетентност – събиране, обработване и анализ на информация и предлагане на ефективни решения;

Ориентация към резултати – постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания;

Работа в екип – участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел;

Комуникативна компетентност – ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устната и писмена форма;

Фокус към клиента (вътрешен, външен) – ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията на клиентите/потребителите на услугите и дейностите;

Професионална компетентност – професионални знания и умения, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността /ЗУТ и други подзаконови актове/ ;

Дигитална компетентност – знания и умения за обработване на информация, създаване на съдържание, дигитална комуникация, информационна сигурност и решаване на проблеми, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността.

НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Ако това предложение представлява интерес за Вас, моля изпратите ПОДРОБНА АВТОБИОГРАФИЯ на адрес: d.hristova@shumen.bg. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване. Копия от дипломи за завършено образование, допълнителни квалификации и курсове, както и препоръки от предишни работодатели може да представите на интервюто.

Община Шумен в качеството си на Администратор обработва Вашите лични данни в изпълнение на Регламент (EС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г., Закона за защита на личните данни и политика за защита на личните данни на Община Шумен.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ВиК инженер

Община Шумен търси да назначи служител за длъжността главен експерт „В и К и инженерна инфраструктура“ в отдел „Инвестиции и благоустройство“

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

 • Планира и контролира работата по водоснабдяването и канализацията в Община Шумен.
 • Осигурява проводимост на речните корита в границите на населените места на територията на Община Шумен.
 • Контролира строителните и ремонтни дейности по водоснабдяването и канализацията в Община Шумен, при стриктно спазване на предвидените средства в разчета за капиталови разходи и средствата в общинския бюджет за дейността „В и К и инж. инфраструктура ”.
 • Разглежда и съгласува проекти по част “В и К” и други елементи на техническата инфраструктура.
 • Изготвя технически задания за проектиране по част „В и К” за общински обекти.
 • Организира компетентно проучване и решаване на постъпили жалби, молби, сигнали и предложения на граждани, отнасящи се за специалност” В и К и инж. инфраструктура ” в Община Шумен.
 • Организира изпълнението на дейности, свързани с възлагане на обществени поръчки.
 • Изготвя ориентировъчни план сметки на разходи за ремонтни и нови СМР на обекти в дейност „В и К и инж. инфраструктура ”.

ИЗИСКВАНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ:

 • Минимална образователна степен – бакалавър
 • Професионална област – Архитектура, строителство и геодезия
 • Минимален професионален опит – 2 години опит в областта на строителството
 • Допълнителна квалификация/обучение – основни умения за работа с текстообработващи програми и електронни таблици

Аналитична компетентност – събиране, обработване и анализ на информация и предлагане на ефективни решения;

Ориентация към резултати – постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания;

Работа в екип – участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел;

Комуникативна компетентност – ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устната и писмена форма;

Фокус към клиента (вътрешен, външен) – ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията на клиентите/потребителите на услугите и дейностите;

Професионална компетентност – познания на актуалната нормативна уредба за устройство на територията, нормативната уредба, свързана с дейността и вътрешните правила за работа на администрацията.)

– правилно прилага вътрешните правила и процедури в администрацията, имащи отношение към работата на отдела;

Дигитална компетентност – знания и умения за обработване на информация, създаване на съдържание, дигитална комуникация, информационна сигурност и решаване на проблеми, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността.

НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Ако това предложение представлява интерес за Вас, моля изпратите ПОДРОБНА АВТОБИОГРАФИЯ на адрес: d.hristova@shumen.bg. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване. Копия от дипломи за завършено образование, допълнителни квалификации и курсове, както и препоръки от предишни работодатели може да представите на интервюто.

Община Шумен в качеството си на Администратор обработва Вашите лични данни в изпълнение на Регламент (EС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г., Закона за защита на личните данни и политика за защита на личните данни на Община Шумен.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свободно работно място за учител – ОУ „Д-р Петър Берон“ в с. Приселци, обл. Варна

Свободно работно място за учител по български език и литература и английски език

ОУ „Д-р Петър Берон“ в с. Приселци, обл. Варна

Свободно работно място за учител по български език и литература и английски език в прогимназиален етап на основното образование в ОУ „Д-р Петър Берон“ в с. Приселци, обл. Варна от 01.09.2024 г.

Училището се намира на 12 км. от гр. Варна с осигурен транспорт от града и разполага с по една паралелка от 1-ви до 7-ми клас, като общият брой на учениците е 100. Предлагаме чудесни условия за стартиране в професията на завършващи или скоро завършили вашите специалности възпитаници, с постоянно/временно местоживеене в област Варна.

За повече информация:

Елена Лазарова
директор на ОУ „Д-р Петър Берон“
с. Приселци, обл. Варна

info-400083@edu.mon.bg

Горещи отворени позиции с различни езици – TELUS International

В разгара на лятото, изпращаме ви информация с нашето активно търсене за различни езици

Job ad name: REQ: Location:
1 Customer Support Specialist with German and English Req_00015497 WFA / WFO
2 Customer Support Specialist with French and English Req_00015499 WFA / WFO
3 Customer Support Specialist with Spanish and English Req_00015503 WFA / WFO
4 Customer Support Analyst in a Fintech Account with Danish and English Req_00122700 WFO SOFIA
5 Customer Support Analyst in a Fintech Account with Finnish and English Req_00122701 WFO SOFIA
6 Customer Support Analyst in a Fintech Account with Norwegian and English Req_00122702 WFO SOFIA
7 Customer Support Analyst in a Fintech Account with Swedish and English Req_00122703 WFO SOFIA

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА” обявява конкурс за длъжността “ инспектор”

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”

обявява конкурс за длъжността “ инспектор” – 2 щатни бройки в Дирекция “Инспекция по труда” със седалище Шумен към Главна дирекция „Инспектиране на труда” в ИА ГИТ

Кратка визитка:

 • Главна инспекция по труда е създадена с указ на Княз Фердинанд през 1907г;
 • ИА „Главна инспекция по труда“ осъществява цялостен контрол върху спазването на трудовото законодателство във всичките му икономически дейности, както и специализирания контрол по спазването на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, на законодателството, свързано с изпълнението на държавната служба, с трудовата мобилност и трудовата миграция, с насърчаването на заетостта, включително и заетостта на хората с увреждания, както и по десетки други нормативни актове;
 • Агенцията разполага с 28 териториални дирекции със седалища в областните градове в страната;
 • Над 115 години инспекторите гарантират правата на българските работници и служители.

Служителите на Агенцията:

 

 • Получават допълнителен платен годишен отпуск в размер до 12 работни дни;
 • Имат възможност    за   кариерно   развитие   въз   основа   на   оценка   за индивидуално изпълнение на заложените цели в работния план;
 • Участват в обучения за служебно и професионално развитие;
 • Получават допълнително възнаграждение, в зависимост от отработеното време и получената оценка за изпълнение на длъжността;
 • Получават ежегодна сума за облекло;
 • Получават средства за корекция на зрението, при доказана необходимост, вследствие проведените профилактични медицински прегледи;
 • Участват в различни мероприятия ( проверки, кампании, информационни дни и др.), организирани от Комитета на старшите инспектори по труда (SLIC) и Европейския орган по труда (ELA) на територията на държави членки на ЕС;
 • Участват в дейността на Комитета на старшите инспектори по труда (SLIC) и работните групи, сформирани към него;
 • Участват в сътрудничеството и обмена на информация между държавите членки в рамките на дейността на Европейския орган по труда (ELA);
 • Участват в международни програми и проекти.

Минимални     и    специфични    изисквания за    длъжността,    определени    в нормативен акт:

 1. Степен на завършено образование: висше професионален бакалавър по… ;
 2. Професионален опит: не се изисква или придобит ранг – V младши.

Допълнителни       умения      и      квалификации,      носещи      предимство      на кандидатите:

 1. Компютърна грамотност: MS Office (Word, Excel) Internet;

Предпочитани области на висше образование: „Електротехника, електроника и автоматика, строителство на сгради и съоръжения, добив на минерални суровини, металообработване“.

 

Компетентности, по които ще се оценяват кандидатите:

Аналитична компетентност, ориентация към резултати, работа в екип, комуникативна компетентност, фокус към клиента (вътрешен/външен), професионална компетентност, дигитална компетентност.

Кратко описание на длъжността:

Да допринесе за постигането на целта на ИА ГИТ чрез инспектиране за спазването на трудовото законодателство за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, осъществяване на трудовите правоотношения и прилагането на Закона за насърчаване на заетостта; даване на съвети на работодатели, длъжностни лица, работници/служители и граждани.

Размер на основната месечна заплата определена за длъжността – от 1500*лева.

*При определяне на индивидуалния размер на основната заплата на спечелилия конкурса кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане, и квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и вътрешните правила, прилагани в съответната администрацията.

 

Конкурсът ще се проведе чрез:

 1. Решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и такива, свързани с устройството и функционирането на ИА ГИТ.
 2. Интервю.

Необходими документи за участие в конкурса:

 1. Писмено заявление за участие в конкурса, съгласно приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДСл/.
 2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл.
 3. Копия от документи за придобита образователно – квалификационна степен, която се изисква за длъжността.

Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

 1. Копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит.
 2. Документи, удостоверяващи допълнителни умения и квалификации (при наличие на такива).

На основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Документите се подават в 10-дневен срок от публикуване на обявата на адреса на Дирекция „Инспекция по труда”  със седалище Шумен  –  гр. Шумен, бул.

„Славянски“ № 30 от 9.00 до 17.00 часа. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник. Документите може да се подават и по електронен път на e_mail: daniela.stoyanova@gli.government.bg, като заявлението

за участие в конкурса, съгласно приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл., следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Телефон за информация: 054/ 830 231

Списъците с имената на допуснатите и недопуснатите до конкурса кандидати и други съобщения във връзка с конкурса, ще се обявяват на информационните табла във фоайето на Дирекция „Инспекция по труда” със Шумен – гр. Шумен, бул.

„Славянски“ № 30 и на интернет адрес: http://gli.government.bg/.

 

 

 

 

Краен срок за подаване на документи: 30.05.2024 г. включително.