ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА” обявява конкурс за длъжността “ инспектор”

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”

обявява конкурс за длъжността “ инспектор” – 2 щатни бройки в Дирекция “Инспекция по труда” със седалище Шумен към Главна дирекция „Инспектиране на труда” в ИА ГИТ

Кратка визитка:

 • Главна инспекция по труда е създадена с указ на Княз Фердинанд през 1907г;
 • ИА „Главна инспекция по труда“ осъществява цялостен контрол върху спазването на трудовото законодателство във всичките му икономически дейности, както и специализирания контрол по спазването на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, на законодателството, свързано с изпълнението на държавната служба, с трудовата мобилност и трудовата миграция, с насърчаването на заетостта, включително и заетостта на хората с увреждания, както и по десетки други нормативни актове;
 • Агенцията разполага с 28 териториални дирекции със седалища в областните градове в страната;
 • Над 115 години инспекторите гарантират правата на българските работници и служители.

Служителите на Агенцията:

 

 • Получават допълнителен платен годишен отпуск в размер до 12 работни дни;
 • Имат възможност    за   кариерно   развитие   въз   основа   на   оценка   за индивидуално изпълнение на заложените цели в работния план;
 • Участват в обучения за служебно и професионално развитие;
 • Получават допълнително възнаграждение, в зависимост от отработеното време и получената оценка за изпълнение на длъжността;
 • Получават ежегодна сума за облекло;
 • Получават средства за корекция на зрението, при доказана необходимост, вследствие проведените профилактични медицински прегледи;
 • Участват в различни мероприятия ( проверки, кампании, информационни дни и др.), организирани от Комитета на старшите инспектори по труда (SLIC) и Европейския орган по труда (ELA) на територията на държави членки на ЕС;
 • Участват в дейността на Комитета на старшите инспектори по труда (SLIC) и работните групи, сформирани към него;
 • Участват в сътрудничеството и обмена на информация между държавите членки в рамките на дейността на Европейския орган по труда (ELA);
 • Участват в международни програми и проекти.

Минимални     и    специфични    изисквания за    длъжността,    определени    в нормативен акт:

 1. Степен на завършено образование: висше професионален бакалавър по… ;
 2. Професионален опит: не се изисква или придобит ранг – V младши.

Допълнителни       умения      и      квалификации,      носещи      предимство      на кандидатите:

 1. Компютърна грамотност: MS Office (Word, Excel) Internet;

Предпочитани области на висше образование: „Електротехника, електроника и автоматика, строителство на сгради и съоръжения, добив на минерални суровини, металообработване“.

 

Компетентности, по които ще се оценяват кандидатите:

Аналитична компетентност, ориентация към резултати, работа в екип, комуникативна компетентност, фокус към клиента (вътрешен/външен), професионална компетентност, дигитална компетентност.

Кратко описание на длъжността:

Да допринесе за постигането на целта на ИА ГИТ чрез инспектиране за спазването на трудовото законодателство за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, осъществяване на трудовите правоотношения и прилагането на Закона за насърчаване на заетостта; даване на съвети на работодатели, длъжностни лица, работници/служители и граждани.

Размер на основната месечна заплата определена за длъжността – от 1500*лева.

*При определяне на индивидуалния размер на основната заплата на спечелилия конкурса кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане, и квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и вътрешните правила, прилагани в съответната администрацията.

 

Конкурсът ще се проведе чрез:

 1. Решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и такива, свързани с устройството и функционирането на ИА ГИТ.
 2. Интервю.

Необходими документи за участие в конкурса:

 1. Писмено заявление за участие в конкурса, съгласно приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДСл/.
 2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл.
 3. Копия от документи за придобита образователно – квалификационна степен, която се изисква за длъжността.

Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

 1. Копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит.
 2. Документи, удостоверяващи допълнителни умения и квалификации (при наличие на такива).

На основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Документите се подават в 10-дневен срок от публикуване на обявата на адреса на Дирекция „Инспекция по труда”  със седалище Шумен  –  гр. Шумен, бул.

„Славянски“ № 30 от 9.00 до 17.00 часа. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник. Документите може да се подават и по електронен път на e_mail: daniela.stoyanova@gli.government.bg, като заявлението

за участие в конкурса, съгласно приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл., следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Телефон за информация: 054/ 830 231

Списъците с имената на допуснатите и недопуснатите до конкурса кандидати и други съобщения във връзка с конкурса, ще се обявяват на информационните табла във фоайето на Дирекция „Инспекция по труда” със Шумен – гр. Шумен, бул.

„Славянски“ № 30 и на интернет адрес: http://gli.government.bg/.

 

 

 

 

Краен срок за подаване на документи: 30.05.2024 г. включително.