Общинска администрация Свищов търси експерт „Екология“

Общинска администрация Свищов,

Дирекция „Устройство на територията, регулация и екология“ търси експерт „Екология“

Основна цел на длъжността:

Подготвя и координира дейностите по опазване на околната среда, озеленяването и чистотата.

Преки задължения:

Осъществява дейности по опазване на околната среда на територията на община Свищов, в съответствие с нормативната база на Република България и законните разпореждания на Кмета на Община Свищов и Общински съвет Свищов;

Отговаря за създаването и поддържането на озеленени площи за широко обществено ползване – паркове, градини, улично озеленяване, извънселищни паркове и лесопаркове;

Работи за подобряване на екологичната обстановка в община Свищов;

Участва в комплексни проверки с РИОСВ;

Съставя актове за нарушения, съгласно нормативната уредба по опазване на околната среда и Наредба № 1 на Общински съвет – Свищов;

Участва в изготвяне на планове и програми за действия по околната среда;

Решава въпроси по молби, сигнали и жалби на физически и юридически лица;

Организира контрола по хигиенизирането на градската среда;

Участва в подготовката, организирането и провеждането на процедури по ЗОП, съгласно утвърдени Вътрешни правила;

Организира, контролира и отговаря за осъществяване дейностите по опазването на околната среда в общината, поддържането и опазването на зелените площи, появата и разпространението на безстопанствените кучета;

Маркира с общинските марки дървесина, добита извън горските територии, издава превозни билети за транспортиране.

Изисквания за заемане на длъжността

Образование – Висше бакалавър, направление – екология;

Професионален опит – 1 година;

Допълнителни квалификации – компютърни умения;

Специфични изисквания: да не е общински съветник, не може да ръководи политическа партия или нейна структура.

Необходими компетентности:

Аналитична компетентност

Ориентация към резултати

Работа в екип

Комуникативна компетентност

Фокус към клиента (вътрешен/външен)

Професионална компетентност

Дигитална компетентност

Необходими документи за кандидатстване:

Автобиография (CV);

Документ за завършено образование (копие);

Други документи, ако кандидатът притежава такива – за научно звание или научна степен, професионално-квалификационни степени, компютърна грамотност, владеене на чужд език /копия/.

Начин за подаване на документите:

Кандидатите могат да подадат документите за кандидатстване лично в Община Свищов или на имейл адрес obshtina@svishtov.bg

Телефон за контакти: 0631/68105