Българската народна банка обявява ежегодния си Конкурс за стипендианти за 2024 година.

Българската народна банка обявява ежегодния си Конкурс за стипендианти за 2024 година.

Стипендиите се отпускат:

  • две стипендии в размер на 750 лв. месечно за студенти редовно обучение, обучаващи се за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър”;
  • една стипендия в размер на 1000 лв. месечно за лица, обучаващи се за придобиване на образователна и научна степен „доктор”.

Стипендиите се отпускат за период от девет месеца.

Документите на кандидатите се подават в срок до 29 декември 2023 г. включително.

Подробна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи за кандидатстване и възможните начини за тяхното подаване се намират на интернет страницата на БНБ тук.

Българска народна банка

Пл. „Княз Александър І” №1

1000 София, България

Тел.: (+359 2) 9145 2723