Платени летни стажове 2019 г. в „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД

„АЕЦ Козлодуй“ набира студенти за платени летни стажове по следните специалности:

 • Ядрена енергетика;
 • Топло и ядрена енергетика;
 • Промишлена топлоенергетика;
 • Електроенергетика и електрообзавеждане;
 • Топлотехника;
 • Хладилна и климатична техника;
 • Електроснабдяване и електрообзавеждане;
 • Електроника;
 • Автоматика, информационна и управляваща техника;
 • Компютърно управление и автоматизация;
 • Машиностроителна техника и технологии;
 • Машиностроене и уредостроене;
 • Хидравлична и пневматична техника;
 • Инженерна физика;
 • Физика;
 • Приложна ядрена физика;
 • Ядренофизични методи;
 • Ядрена енергетика и технологии;
 • Ядрена химия;
 • Химия;
 • Радиохимия;
 • Радиохимия и радиоекология;
 • Органична химия;
 • Инженерна химия и съвременни материали;
 • Материалознание;
 • Химия и екология;
 • Химични технологии;
 • Електрохимични технологии и защита от корозия;
 • Химично инженерство;
 • Неорганични вещества;
 • Безопасност на производството и защита при бедствия и аварии.

С предимство са стипендиантите на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.

Изисквания:

 • Завършен III курс по специалност от обявените;
 • Минимален среден успех: много добър 4,50 от последен завършен семестър;
 • Предимство е владеене на чужд език, удостоверено със сертификат;
 • Да нямат здравословни противопоказания за работа в среда с йонизиращи лъчения.

Условия за провеждане на стажа:

 • Продължителност – минимум четири непрекъснати работни седмици (в периода 15.07.2019-15.09.2019 г.);
 • Стажът е платен с месечно възнаграждение в размер на 900 (деветстотин) лева;
 • Възможност за ползване на безплатен служебен транспорт;
 • Безплатно настаняване в общежитие.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление по образец;
 • Мотивационно писмо;
 • Уверение със среден успех от последен завършен семестър от висшето учебно заведение, в което се обучава студентът.

Срок за подаване на документи: 21 юни 2019 г. Срок за класиране на кандидатите: 05 юли 2019 г.

Всички кандидати ще бъдат уведомени за резултата от класирането по електронна поща.

Документи се приемат на адрес: 3321 гр. Козлодуй, „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, Централно деловодство и на елестронна поща: karieri@npp.bg

За допълнителна информация можете да се обръщате на телефони: 0973/7-28-92 и 0973/7-45-25.