Учител по математика за учебната 2019/2020 година

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

Учител по математика – 1 място

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

 • Планиране на образователния процес при отчитан на възрастовите, индивидуалните възможности и особености на учениците, както и на възможностите за развитието им;
 • Организиране и провеждане на образователния процес, използване на ефективни методи на обучение, на информационните и комуникационните технологии, създаване и поддържане на стимулираща и подкрепяща образователна среда и позитивна дисциплина, които насърчават развитието на учениците, на коректни взаимоотношения, конструктивно общуване и сътрудничество както между учител и учениците му и между самите ученици, така и между учител и родител;
 • Оценяване напредъка на учениците и на степента на усвояване на предвидените компетентности, насърчаване на постиженията или оказване на необходимата подкрепа и съдействие за пълноценното им интегриране в образователната и социалната среда съобразно специфичните им потребности;
 • Сътрудничество и участие в екипи за подкрепа на личностното развитие на учениците съвместно с други педагогически специалисти, взаимодействие с други институции и организации за осъществяване на подкрепа за личностно развитие на учениците;
 • Контролиране, насърчаване и отчитане участието на учениците в образователния процес и своевременно на класния ръководител за допуснати отсъствия и възникнало проблемно поведение с цел набелязване на мерки за преодоляване;
 • Отговорност за живота и здравето на учениците както по време на образователния процес в педагогическа ситуация или в учебен час, така и по време на организираните допълнителни дейности;
 • Участие в провеждането на национално външно оценяване, държавни зрелостни изпити като квестори, оценители, консултанти и др.;
 • Участие в оценяването и избор на подходящи познавателни книжки или учебни помагала, на учебник или на учебен комплект по преподавания учебен предмет, отчитайки спецификата на класа.

Лица, които заемат учителска длъжност и са класни ръководители, имат и следните допълнителни функции:

 1. формиране на умения за работа в екип и за изграждане на позитивен организационен климат, като поощряват уменията на учениците за общуване и за интегриране в училищната и социалната среда.
 2. подкрепа на ученическото самоуправление чрез включване в дейности по изготвянето на:
 • план за часа на класа с теми от глобалното, гражданското, здравното и интеркултурното образование, за кариерното им ориентиране и др.;
 • правила за поведение на паралелката, съобразени с Етичния кодекс на училищната общност съвместно с учениците
 1. Своевременното информиране на родителите за:
 • Училищния учебен план, по който се провежда обучението в училището, седмичното разписание и възможностите за избор на допълнителни форми за педагогическо взаимодействие;
 • Успеха и развитието на учениците им в процеса на обучение, възпитание и социализация, за спазването на правилата в училището и на Етичния кодекс с цел приобщаване към училищната общност;
 • Възможностите и формите за обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на ученика, за определения график на допълнителното обучение и на допълнителните консултации по учебни предмети, за предлаганите занимания по интереси;
 • Допуснати отсъствия и възникнало проблемно поведение с цел набелязване на мерки за преодоляване.
 1. Консултиране на учениците и на родителите по въпроси, свързани с кариерното ориентиране, с оглед осигуряването на подходяща среда за максимално развитие на заложбите и на уменията им
 2. Правят мотивирано писмено предложение до директора на училището за налагането на санкция „забележка“ или „преместване в друга паралелка на същото училище“ на ученик във връзка с неизпълнение на задълженията му и за преодоляване на проблемно поведение
 3. Спазват изискванията за оформяне и съхранение на документите на паралелката

Изисквана минимална степен на завършено образование:

Образование: висше. Образователно-квалификационна степен: „бакалавър“ или „магистър“ по специалност, която позволява да се изпълнява минимална норма преподавателска работа в училището. Професионална квалификация: „учител“ или придобита педагогическа правоспособност.

Специфични изисквания за заемане на длъжността, установена с нормативен акт:

Да е български гражданин.

Да отговаря на изискванията на чл. 213 и чл. 215 ЗПУО – да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията, да не е лишен от право да упражнява професията и да не страда от заболявания и отклонения, които застрашават живота или здравето на учениците.

Да няма наложено дисциплинарно наказание на основание чл. 188, т. 2 и т. 3 от Кодекса на труда, освен ако наказанието е заличено и трудовото правоотношение не е било прекратявано на основание чл. 328, ал. 1, т. 5 от Кодекса на труда в едногодишен срок преди започване на работа.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

Добра компютърна грамотност.

Размер на основната заплата, определена за тази длъжност: Не по-ниска от 920 лв.

Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност:

1 – по чл. 67, ал. 1, т. 1, вр. чл. 70 КТ в полза на работодателя

Начин на провеждане на конкурса:

 • Допускане по документи;
 • Решаване на тест;
 • Интервю.

Документи за кандидатстване:

Първоначално изискуеми:

 • Заявление в свободен текст;
 • Мотивационно писмо;
 • Копия от документите, удостоверяващи завършена степен на образование и квалификация;
 • Автобиография в европейски формат;
 • Копие от трудова книжка;
 • Копие от военна книжка.

Изискуеми след интервюто:

 • Свидетелство за съдимост;
 • Карта за предварителен медицински преглед;
 • Удостоверение, че лицето не се води на диспансерен отчет за психично заболяване;
 • Документи по Наредба № 4 от 24 октомври 2016 г. за определяне заболяванията и отклоненията, които застрашават живота и здравето на децата и учениците.

Място и срок за подаване на документи:

гр. Разград, общ. Разград, обл. Разград; ул. „Дъбрава“ № 2; ППМГ „Акад. Н. Обрешков“

Канцелария – от 08:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 17:00 ч.

Лице за контакт: Димитрина Аврамова

Тел.: 0876 207 320

Календар на етапите по кандидатстване:

Обявяване: 15.02.2019 г.

Краен срок за подаване на документи: 31.05.2019 г.

Допускане по документи: 04.06.2019 г.

Решаване на тест: 06.06.2019 г. – 09:00 ч.

Интервю: 06.06.2019 г. – 14:00 ч.

Назначаване от: 02.09.2019 г.