Тони Ралчев Петров

Тони Ралчев Петров

Заместник-директор, учебна дейност СУ "Димитър Маринов" – Лом

Факултет по природни науки

Магистър, специалност „Биология и химия“,
Професионална квалификация: Учител по биология и химия, 1997 г.
Магистър, специалност „География и интерактивно образование“, 2021 г.

Послание към настоящи студенти и академичната общност:
От килийните училища до съвременните интерактивни класни стаи и модерни университети, българското общество се старае да осигури качествено образование на своите деца. Тази цел е немислима за изпълнение без българският Учител – образован, квалифициран, отговарящ на предизвикателствата на съвремието.

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ е институцията способна даотговори на тази нелека задача – да подготви знаещи и можещи учители. Уважаемиколеги, пазете и продължавайте да развивате нашия Университет. България има нужда от Него!