Ивайло Антонов Райков

Ивайло Антонов Райков

главен уредник в Природонаучен музей, завеждащ отдел "Природа", Регионален исторически музей – Варна

Факултет по природни науки

Бакалавър, специалност „Биология и химия“,

Професионална квалификация: Учител по биология и химия, 2002 г.

Магистър, специалност „Екология и опазване на околната среда“, 2009 г.

Завършил съм своето средно образование в родният си град Шумен. Както много от подрастващите имах известни колебания в избора как да продължа своя път. За щастие интереса в областта на биологичните науки взе превес в точния момент. Бакалавърската степен „Биология и химия“ с педагогически профил и магистър „Екология и опазване на околната среда“ получих в Шуменски университет „Еп. Константин Преславски“, където бяха първите ми срещи с истинската наука. Сега си давам сметка колко бързо са минали годините на моето следване в тази приятна атмосфера и изключителни преподаватели, с голяма част от които оставаме приятели завинаги! За известен период бях дори част от този екип, изпълнявайки длъжността на хоноруван асистент по Зоология на гръбначните животни в една от структурите Шуменски университет „Еп. Константин Преславски“ – Департамента за информация, квалификация и продължаващо образование – Варна.

След известен период получих своя шанс за реализация като биолог. Тогава преди 16 години започна моя опит като уредник в Природонаучен музей – Варна и това продължава до днес. През целият период от обучението ми в Университета и до момента съм участвал в редица научни проекти с национално и международно участие в областта на зоологията, екологичните проучвания, консервационната екология и популационната биология на гръбначните животни. Това ми предостави невероятната възможност да се срещам, работя и изградя колегиални и приятелски отношения с най-добрите сред учените в тези области от нашата страна, както и с всепризнати в международната общност специалисти, които до определен етап от своето развитие познавах само като автори на литературни и научни разработки. Сред особено значимите проекти са: Подобряване на информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (IBBIS) – Създаване на модул за събиране на данни и оценка на риска от инвазивните чужди видове в България и ESENIAS-TOOLS: East and South European Network for Invasive Alien Species – a tool to support the management of alien species in Bulgaria, в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство в периода 2009-2014 г., по Програма BG03 Биоразнообразие и екосистеми.

Получих възможност за участие в множество национални и международни научни конференции и семинари като разработките са публикувани в престижни научни списания.

И сега мисля, че сбъдвам поредната си мечта да работя с колегите си и гордо да заявя, че съм получил основните и най-необходими умения във Факултета по природни науки на Шуменски университет „Еп. Константин Преславски“!

В момента съм главен уредник в Природонаучен музей  и завеждащ отдел „Природа“ при Регионален исторически музей – Варна. Музейното пространство е организирано на еволюционен принцип с цел по-достъпното за учениците усвояване на закономерностите и явленията в природата и работата ни с тях е удоволствие.

В нашият екип има колеги с разнообразни научни интереси в областта на биологическите дисциплини като важен елемент е, че петима от нас са получили образованието си в Шуменски университет.