Банка кадри за заместващи учители към Регионално управление на образованието

Уважаеми студенти,

Към всяко регионално управление на образованието /РУО/ се създава информационна база от „заместващи учители“. Те ще могат да се включват в образователния процес в случай на отсъстващи учители. В създаващата се банка кадри на заместващи учители могат да се регистрират:

  • Специалисти с вече придобита професионална квалификация „учител“ и „учител по…“ /учебен предмет/;
  • Студенти в последна година от обучението си за придобиване на ОКС „бакалавър“ или „магистър“ от професионално направление Педагогика и Педагогика на обучението по…;
  • Студенти или представители на бизнеса, които се обучават или притежават ОКС „магистър“ или „бакалавър“ по специалности от област на висшето образование според Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден от Министерски съвет с постановление №125 от 24.06.2002г., които съответстват на учебните предмети и/или модули.

Студентите, които желаят да се включат в резерва от кадри, следва своевременно да направят своята регистрация с попълването на електронен формуляр, достъпен на следния линк:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHPAK60s8nQWCVqdreEBZXRR98OHCJXObSPg9RAJQ1_32-wg/viewform