Инициатива “Интеррег доброволческа младеж”

“Интеррег доброволческа младеж” набира и изпраща млади доброволци в трансгранични, транснационални и междурегионални програми, и във финансираните от тях проекти. Целта е да се популяризира солидарността и регионалното сътрудничество в Европа, чрез разпространение на информация за конкретни постижения на програмите “Интеррег” и финансираните от тях проекти. Продължителността за доброволчество в една организация домакин за едно лице е от два до шест месеца. Една организация може да бъде домакин в един и същ момент на повече от един доброволец.
За участие в инициативата кандидатстват както организациите, които ще бъдат домакини на доброволци, така и младите хора, които желаят да бъдат доброволци. Одобрените доброволци получават дневни пари в размер от 19 евро до 26 евро за всеки календарен ден на престоя си. Средствата са предназначени за храна, настаняване, местен транспорт, джобни пари. Сдружението на европейските гранични региони (СЕГР) покрива разходите за пътуването от населеното място на доброволеца до населеното място на организацията домакин, както и застраховката за времето на доброволчеството.
Финансовата подкрепа се заплаща от СЕГР на два или три транша, като преди началото на доброволчеството се изплаща първи транш в размер на 70% (или 40%). Силно се насърчават организациите домакини да осигурят допълнителни ресурси за доброволеца (като например паричен превод, билети/карта за местен транспорт, храна, и др.). СЕГР провежда присъствено или онлайн обучение с одобрените млади хора преди началото на доброволчеството.

Краен срок: 1 октомври 2019 г.

За повече информация: https://www.interregyouth.com/hostorganisations