Конкурс за изработване на графичен знак

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ГРАФИЧЕН ЗНАК ЗА 76-ти Борд мийтинг на Европейския студентски съюз
ESU – European Students’ Union
Европейския студентски съюз (ESU) е организация, обединяваща 45 Национални студентски съюзи (NUS) от 39 държави.
Целта на ESU е да представлява и насърчаване образователните, социалните, икономическите и културните интереси на студентите на европейско равнище по отношение на всички съответни органи и по-специално на Европейския съюз, Съвета на Европа и ЮНЕСКО. Чрез своите членове, ESU представлява почти 20 милиона студенти в Европа.

ЦЕЛ НА КОНКУРСА:
Конкурсът цели създаването на графичен знак със свободна авторска интерпретация по темата: „76-ти Борд Мийтинг на Европейския студентски съюз”. Графичният знак трябва да представя България, като домакин на 76-тия Борд мийтинг на ЕСС.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

1. В конкурса могат да участват студенти с българско гражданство от всички университети в страната.

2. Всеки автор има право да представи до два проекта.

3. Всички проекти трябва да са създадени специално за този конкурс и да не са участвали в други конкурси преди това.

4. Трети лица не трябва да притежават или имат претенции към участващите в конкурса проекти.

5. Проектите не трябва да копират съществуващи графични знаци и да са били публикувани под някаква форма.

6. Всеки от изпратените проекти трябва да съдържа текста:
„76th board meeting – European Students Union“

7. Проектните предложения трябва да бъдат проектирани със софтуер за векторна графика, като проектите се представят в дигитален формат .PNG – след определяне на победителите се предоставят на НПСС работните, векторни файлове.

8. Предложението следва да съдържа – имената на автора, адрес за кореспонденция, електронен адрес и телефон за обратна връзка, както и друга информация по преценка на участника;

9. Участникът представя декларация по образец (Приложение № 1) попълнена собственоръчно, подписана и сканирана, удостоверяваща авторството върху предложения проект и това, че не се нарушават каквито и да било авторски права; никой няма никакви права на собственост, права на участие или каквито и да било претенции във връзка с представения проект при класиране на първо място на конкурса изключителните права върху графичния знак ще бъдат предоставени на НПСС.

10. Всички проекти заедно със сканираната декларация следва да бъдат изпратени на електронен адрес vangelova@npss.bg. Проектните предложения не трябва да бъдат по-големи от 20 МВ.

11. НПСС има право да използва наградените проекти при провеждане на изложби и специални събития.

12. Журито ще разгледа само проекти, които отговарят на условията за участие.

13. Предложенията, които не отговарят на изискванията на настоящия конкурс се отстраняват от участие. Недопуснатите участници се уведомяват на посочения от тях електронен адрес.

14. Правото на заявяване и регистрация на проектa за дизайн, класиран на първо място, както и правото на ползването му за търговски или рекламни цели преминава върху НПСС със връчването на посочената награда. Победителят трябва да изготви цялостната визуална идентичност.

НАГРАДИ:
В рамките на конкурса ще бъдат връчени три награди:
I място – грамота и награда, професионален графичен таблет.
II място – грамота и поощрителна награда, входен клас графичен таблет
III място – грамота и поощрителна награда, входен клас графичен таблет
Наградата за I място е неделима и се връчва при подписване на договор за отстъпване на изключителните права върху графичния знак на Националното представителство на студентските съвети.
Постъпилите проекти ще бъдат оценени от анонимно жури.

СРОКОВЕ:
Проектните предложения се изпращат на електронен адрес: vangelova@npss.bg
от 12:00ч. на 5 март до 19:00 ч. на 15 март 2019 г. Предложенията трябва да съдържат трите имена на участника, курс и специалност, телефонен номер и електронна поща за връзка, както и наименованието на проекта.
Предложенията, подадени след крайната дата и час няма да бъдат разглеждани.
Оценяване и класиране на предложенията: до седем работни дни след крайната дата на подаване на предложенията;
Обявяване на резултатите: до три дни след утвърждаване на протокола с резултатите на журито.