Стажант филолог (преводач) / Национален студентски дом

За институцията:

  • Съгласно Постановление №65 на Министерски съвет от 5 април 1999г., Националният студентски дом e самостоятелно юридическо лице със седалище в гр. София и адрес на управление пл. Народно събрание 10. Институцията е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министерството на образованието и науката.
  • Националният студентски дом организира и подпомага дейности на студентите в областта на изкуството, културата, образованието и науката; предоставя информация и съдейства на студентите за намиране на работа, за упражняване на спортни занимания, отдих и туризъм.

За програмата:

  • Програмата за студентски стажове в държавната администрация е неплатена.
  • При успешно приключване на програмата се издава удостоверение за проведен стаж и оценка на придобитите знания и умения. Документите могат да послужат за придобиването на академични кредити, както и при кандидатстването пред бъдещи работодатели.

Изисквания:

  • Познания в сферата на публичните комуникации. С предимство ще се разглеждат кандидатури на студенти с базов опит в интернет технологиите.

Основни отговорности:

  • Стажантската позиция е подходяща за студенти – бакалаври и магистри в български и чуждестранни университети, обучаващи се в сферата на английската филология, но е отворена за кандидатстване и към студенти от други специалности и професионални направления, имащи отношение към поставените задачи.
  • Стажантът ще бъде ангажиран с дейностите по превода на официалния уеб сайт на Националния студентски дом (www.studenthouse.bg) в т.ч. планиране и изпълнение на прехода от едноезична към двуезична версия на уеб сайта.
  • Стажантът ще има осигурена оперативна свобода при работата си по възложението, в т.ч. възможност да работи дистанционно по реализацията на определените задачи.

Кандидатстване:

WWW.STAJ.GOVERNMENT.BG В СРОК ДО 23 СЕПТЕМВРИ 2018

ПОДРОБНОСТИ НА: https://studenthouse.bg/2018/08/22/internships/