Стажант видео продукция / Национален студентски дом

За институцията:

  • Съгласно Постановление №65 на Министерски съвет от 5 април 1999г., Националният студентски дом e самостоятелно юридическо лице със седалище в гр. София и адрес на управление пл. Народно събрание 10. Институцията е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министерството на образованието и науката.
  • Националният студентски дом организира и подпомага дейности на студентите в областта на изкуството, културата, образованието и науката; предоставя информация и съдейства на студентите за намиране на работа, за упражняване на спортни занимания, отдих и туризъм.

За програмата:

  • Програмата за студентски стажове в държавната администрация е неплатена.
  • При успешно приключване на програмата се издава удостоверение за проведен стаж и оценка на придобитите знания и умения. Документите могат да послужат за придобиването на академични кредити, както и при кандидатстването пред бъдещи работодатели.

Изисквания:

  • Познания в сферата на режисирането, видео-заснемането и монтажа. С предимство ще се разглеждат кандидатури на студенти с реализирани разработки по темата (в т.ч. академични и такива с практически характер).
  • Всички подробности по отношение на програмата са описани в Наредбата за студентските стажове в държавната администрация.

Основни отговорности:

  • Стажантската позиция е подходяща за студенти – бакалаври и магистри, обучаващи се в сферата на киното, рекламата и телевизията, но е отворена за кандидатстване и към студенти от други специалности и професионални направления, имащи отношение към поставените задачи.
  • Стажантът ще бъде ангажиран със създаването и реализирането на концепция за рекламно-информационен видео клип на Национален студентски дом (www.studenthouse.bg) по случай 85 години от създаването на институцията.
  • Стажантът ще има осигурена оперативна свобода при работата си по възложението, в т.ч. възможността да работи дистанционно по реализацията на определени аспекти от поставените му задачи.

Кандидатстване:

WWW.STAJ.GOVERNMENT.BG В СРОК ДО 23 СЕПТЕМВРИ 2018

ПОДРОБНОСТИ НА: https://studenthouse.bg/2018/08/22/internships/