Стажант „Поддръжка“

Основни отговорности на позицията:

  • Запознава се със структурата, организацията на работа и процесите в отдел „Поддръжка“;
  • Участва в поддръжката на машините и съоръженията с цел непрекъсваемост на производствения процес;
  • Следи за техническото състояние на оборудването, с което работи и подсигурява нормалната му работа;
  • Подпомага извършването на аварийни ремонти без спиране на производствения процес;
  • Участва в обновяване на работни инструкции и документи по ISO;
  • Участва в проекти за оптимизиране на процесите.

Изисквания към кандидатите:

  • Студенти III или IV курс (техническа специалност);
  • Умения за работа в екип;
  • Познания за работа с компютър – МS Office (Word, Excel);
  • Владеенето на английски език е предимство.

Кандидатстване:

Изпратете своята автобиография на вниманието на Дирекция „Човешки ресурси“ на адрес: гр. Шумен, п.к. 9700, ул. „Раковска“ № 115