Националната агенция на зърнопроизводителите обявява конкурс за стипендия

Националната асоциация на зърнопроизводителите обявява конкурс за стипендия „Иван Генчев Танев“. Отличието е учредено с Решение на Управителния съвет в памет на Иван Генчев Танев, председателстващ Тракийския съюз на зърнопроизводителите в периода декември 2011 г. – август 2015 г., и неговите изключителни заслуги за развитието и дейността на НАЗ.

Условия за кандидатстване:

  • Студентът да завършва бакалавърска специалност и да продължава обучението си за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“ в областта на: растителната защита, растениевъдството или аграрното инженерство;
  • Студентът да се обучава в редовна форма на обучение;
  • Средният успех от бакалавърската специалност да е НЕ по-нисък от Отличен 5,50.

Стипендията се отпуска еднократно в размер на едногодишна такса за обучение за академичната 2017/2018 година в съответната специалност на даденото висше учебно заведение. Конкурсът е отворен за кандидати от всички учебни заведения  в страната, акредитирани за горепосочените специалности. Предимство в подбора ще имат кандидатите с по-ниски или приблизителни до средните за страната доходи.

Необходими документи:

  • Попълнен формуляр Молба-декларация – образец;
  • Академична справка за целия период на обучение в ОКС Бакалавър;
  • Уверение, издадено от съответното висше учебно заведение за продължаване на обучението в редовна форма в магистърска специалност;
  • Документ за брутния месечен доход на член от семейството за периода 01.04.2017 г. – 30.09.2017 г. (служебни бележки за всички видове доходи).

Краен срок за кандидатстване: 03.11.2017 г.

Конкурсът ще протече в два етапа. Първият кръг представлява разглеждане и преценка на кандидатурите. В рамките на втория етап ще се проведат индивидуални интервюта с кандидатите.

Документите за кандидатстване следва да бъдат подадени в указания срок по електронен път на e-mail: office@grain.bg или по пощата на адрес: 1606 София, ул. „Владайска“ 39А, ап. 2.

За повече информация: тел.: 02/953 37 26, e-mail: office@grain.bg