Годишна стипендия на името на проф. д.ф.н. Кръстьо Петков

В памет на професор доктор на филологическите науки Кръстьо Петков, президент на КНСБ от 1990 до 1997 година, Конфедерацията на независимите синдикати в България учредява годишна стипендия на негово име.

 1. Решението за учредяване на стипендията е прието от Координационния съвет на КНСБ на заседание от 02.06.2017 год., с Протокол № 1/02.06.2017 г.
 2. Съучредители на стипендията са Софийски университет ”Св.Климент Охридски”, Университет за национално и световно стопанство и Европейско висше училище по икономика и мениджмънт.
 3. Стипендията е еднократна в размер на 2000 лв., присъжда се на един участник в конкурса и е предназначена за млади учени в областта на икономиката на труда и социалните науки от всички университети и висши училища в страната, както и от институтите на Българска академия на науките.
 4. До конкурса се допускат докторанти и студенти/специализанти по магистърски програми (след завършена бакалавърска степен), на възраст до 35 години, които специализират в областта на:
 • Икономика и управление на труда, в т.ч. управление на човешките ресурси, икономика на социалното осигуряване, пазар на труда, управление на трудовите миграции, организация на труда в предприятията и др.;
 • Социална икономика,в т.ч. и икономика на кооперациите, икономика на социалните дейности, социална отговорност на предприятията/корпоративна социална отговорност;
 • Социални науки: икономическа социология и социология на труда; политология; социална политика и политика в областта на труда; социални дейности; социална психология и психология на труда; организационно поведение; демография;
 • Индустриални отношения;
 • Приложни аспекти на трудовото и/или социално осигурително право;
 • Публична администрация в областта на труда, социалното осигуряване, социалната политика и социалните дейности.
 1. Конкурсът се провежда чрез конкурсна разработка, която се оценява от научно жури. Темата на конкурса за 2017 година е
  „Нови системи на заплащане и стимулиране на труда: механизми на насърчаване на мотивацията за труд, производителността на труда и обвързването им с благосъстоянието на работното място: анализ на ситуации в България“.
 2. Предложения за участие в конкурса за 2017 година се подават до 15.10.2017 год. Предложението трябва да бъде под формата на молба до Президента на КНСБ за допускане до участие в конкурса, с данни за кандидата и приложения:
  – автобиография или CV, с дата на раждане;
  – удостоверение от висшето училище/научния институт за изучаваната специалност (сканирано копие) или за специалността, по която се подготвя докторската дисертация;
  – копие от диплома за завършена специалност (бакалавърска и/или магистърска степен), ако не съвпада с изучаваната по магистърска или докторска програма;
  Предложенията се подават по електронна поща на следните електронни адреси: eribarova@citub.net, ltomev@citub.net с копия до bkaradimova@citub.net, dalexieva@citub.net;.
 3. Срок и условия за предаване: Разработката се предава не по-късно от 10.12.2017 г., в електронен формат, на посочените вече електронни адреси.
 4. Оценяване и присъждане на стипендията. Критериите за оценка и съставът на научното жури са посочени в Приложения № 1 и № 2. Срокът за оценка от научното жури и определяне на победителя: 05.02.2018 г. Наградата се връчва на 17-18 февруари 2018 г., на тържеството за годишнината на КНСБ.