Цел и задачи

Цел на Центъра за кариерно развитие на ШУ:

 • Администрира дейностите по образователен маркетинг, професионално ориентиране, кариерно консултиране, мониторинг на пазара на труда. Поддържа алумни и връзките със завършващи и дипломирани възпитаници на Университета, с работодатели, потребители на образователни услуги, наблюдава бизнесредата. Подпомага дейността на Университетската комисия по оценяване и поддържане на качеството на обучението и академичния състав.


Задачи на Центъра за кариерно развитие на ШУ:

 1. Създава и поддържа в сайта на Шуменския университет информационна система с данни за алтернативна трудова заетост в различни звена на социалната система. Проучва и публикува информация за свободните работни места и за реализацията на завършилите студенти;
 2. Осигурява и предоставя информация за равнището на качеството в Шуменския университет;
 3. Предоставя информация за образователни и стажантски програми в страната и чужбина;
 4. Разпространява информация за национални и международни проекти, програми, конкурси и други дейности на Министерството на труда и социалната политика, Главната инспекция по труда, Агенцията по заетостта, Националното сдружение на общините в България, Българската международна стопанска асоциация, Национален център за професионално развитие и други в тази област;
 5. Осигурява информация за финансирани програми на национално и европейско ниво в областта на образованието, работата и свободното време на младите хора;
 6. Картотекира изявените студенти и популяризира постиженията им;
 7. Рекламира дейността си сред студентската общност и работодателите;
 8. Осигурява услуги по ориентиране и консултиране. Съдейства на студентите при избора на кариера, съобразно личностните им качества, мотивацията за обучение и равнище на компетентности; на интересите и възможностите им за професионална реализация;
 9. Подпомага индивидуално или групово студентите при подготовката им за кандидатстване за работа (изработване на CV, мотивационно писмо и представяне на интервю) и при установяване на договорни отношения с работодателя;
 10. Консултира студентите за кандидатстване и участие в проекти, стажове и практики;
 11. Установява и поддържа връзки със структури от системата на Агенцията по заетостта, РУО на МОН, частни и неправителствени посреднически организации;
 12. Съдейства за осъществяване на контакти между студенти и работодатели чрез участие в трудови борси и провеждане на дни на специалността, дни на кариерата, семинари, презентации и др.;
 13. Участва в кандидатстудентски борси и други форуми, свързани с представянето на Шуменския университет в публичното пространство;
 14. Реализира връзки с центровете по развитие на кариерата на други висши училища;
 15. Поддържа връзка с възпитаници на Университета;
 16. Съдейства за организиране на практики, стажантски програми и стипендии;
 17. Активно партнира със Студентския съвет и други студентски организации;
 18. Осъществява непрекъснато проучване и прогнозиране на състоянието и потребностите на пазара на труда чрез съвременни форми и механизми – работни срещи, консултации, научно-приложни изследвания и др.;
 19. Изследва потребностите на работодателите от кадри с определени компетентности;
 20. Събира, обработва, съхранява и предоставя за ползване резултатите от анкетни проучвания на завършващи и дипломирани специалисти в различните образователно квалификационни степени и професионалната им заетост по придобитата специалност;
 21. Участва в изпълнението на проекти, свързани с усъвършенстване на качеството на образованието и академичния състав.