Съвети и добри практики

Агенция за хората с увреждания– в портала ще намерите информация, групирана по отрасли за нуждите на хората с увреждания.

Агенция по заетостта – агенцията по заетостта е изпълнителна агенция към министъра на труда и социалната политика за реализиране на държавната политика по насърчаване на заетостта. Осигуряването на заетост позволява пълноценно използуване на възможностите и способностите на отделната личност и защищава правото й на достойно съществуване и пълноценно участие в обществото.

Европейски парламент – Европейският парламент е единствената пряко избирана институция, която представлява гражданите на Европейския съюз. Заедно със Съвета на Европейския съюз той осъществява законодателната власт на ЕС.

Болонски процес:
Декларацията, подписана от министрите на висшето образование на 29 страни в Болоня, постави през 1999 година началото на най-значимия общ европейски процес в политиката на реформи на висшето образование в Европа, т.нар. Болонски процес. Смисълът на процеса е насочен към една основна цел – създаване на Европейско пространство за висше образование.
Определението на тази цел произтича както от конкретния контекст на общото развитие на социалния и икономически живот в Европа, така и от динамиката и идеите в областта на висшето образование.
Общоевропейският сайт на инициативата: http://www.ehea.info/

Министерство на труда и социалната политика – ръководи, координира и контролира осъществяването на държавната политика в областта на доходите и жизненото равнище, социалното осигуряване, защитата при безработица и насърчаване на заетостта, пазара на труда, трудовата миграция и свободното движение на хора, безопасността и здравето при работа, социалните инвестиции, социалната закрила, социалното включване, подкрепата на децата и семейството, демографското развитие, етническите въпроси, равните възможности и антидискриминацията в съответствие със законите на страната и приетата от правителството програма за управление на страната.

Национална програма за студентски стажове – интернет сайтът за търсене и предлагане на студентски стажове в България.

Регионален инспекторат по образованието Шумен – инспекторатът изпълнява дейности по координиране взаимодействието между учебните заведения и държавните и общински институции, социалните партньори, неправителствените организации и международните образователни програми
Jobs.bg – най-голямата кариерна медия на България. JOBS.BG се ползва от над 70 000 компании в България от всички сектори на икономиката. Публикуват се повече от 20 000 позиции месечно, кандидатстванията по тях са над 1 800 000. JOBS.BG проверява регистрацията на абсолютно всички компании, преди те да имат възможност да публикуват в сайта. За повече информация вижте условията за ползване на сайта.
The-network.com – The Network най-голямата световна организация, обединяваща водещите кариерни медии в над 120 държави. JOBS.BG в партньорство с The Network се публикуват експертни позиции, отворени за кандидати от България в европейските структури, като: European Commission, European Parliament, Eurоpean Bank, Eurоpean Central Bank, Eurоpean Aviation Safety Agency, Eurocontrol, European Patent Office и др., както и във водещи международни компании, като: Google, Dow Jones, Groupon, Vestas, HP, Oracle, Cisco, Microsoft, IBM, Toyota, Nokia, Emirates и много др.
staj.bg – Национална програма за студентски стажове. Богат интернет сайт за търсене и предлагане на студентски стажантски програми
„Jooble“ – вертикалнатърсачка за работа http://jooble.org/
Компанията Jooble е създадена да улесни и ускори процеса на намирането иизбора на обявите за работа за хора, които си търсят прилична работа.
Разработен е интуитивен за всеки потребител продукт, който значително ще намали пътя от безработен до служител на известна фирма.
Предимствата на Jooble се оценени с кандидатите повече от 55 страни посвета. http://jooble-bg.com/main-vacancy-%D1%88%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD
fbo.bg – Фондация на бизнеса за образованието. Фондация на бизнеса за образованието (ФБО) е организация с общественополезна дейност, създадена през 2005 г. от JobTiger, с цел да подпомага ефективното взаимодействие и партньорство между академичните институции и работодателите в България.
Европейски формуляр на автобиография – европейският формуляр на автобиография е гъвкаво средство за систематично и хронологично представяне на индивидуалните знания и умения. Той може да бъде използван в електронен или книжен вариант. Европейският формуляр на автобиография е разпратен до всички университети в България, до бюрата по труда и до частни агенции за търсене и предлагане на работа с цел налагане на европейски стандарт и улесняване на мобилността на търсещите работа в страната и чужбина.
Мотивационното писмо – убеждаващо послание, близко по форма и структура до молбата за постъпване на работа. В него описвате вашите професионални умения и изразявате готовност да заемете длъжността, за която кандидатствате. За разлика от автобиографията, която съдържа кратка информация за образованието, допълнителните квалификации и трудовия ви опит, мотивационното писмо е това, което ще ви отличи сред многото кандидати. То е вашата първа възможност да направите добро впечатление на бъдещия работодател.
Програмата „Учене през целия живот“
Общата цел на Програмата „Учене през целия живот“ е да допринесе чрез учене през целия живот за развитието на Европейската Общност като общество, основано на знания, с устойчиво икономическо развитие, с повече и по-добри работни места и по-голяма социална кохезия, като, в същото време, осигурява по-добра защита на околната среда за бъдещите поколения. Програмата цели и обмен на знания, сътрудничество и движение между системите на образование и обучение в рамките на Общността.
Програмата „Учене през целия живот“ се създава, за да отговори на процесите на модернизация и адаптация на страните членки на ЕС, по-специално в светлината на стратегическите цели от Лисабон, и да осигури добавена стойност за индивидуалния гражданин, който участва в проекти за мобилност и проекти за сътрудничество.
Структурата на Програма „Учене през целия живот“ е различна от тази на програмите „Сократ“, „Леонардо да Винчи“, eLearning, които я предшестват. Тя е структурирана като интегрирана програма, съставена от четири секторни програми, хоризонтална програма, насочена към различни области, както и програма в подкрепа на преподавателите, изследователите, ангажираните в процеса на европейската интеграция и работещи в основни европейски институции.
Европейската комисия обедини своите образователни и обучителни инициативи под една шапка, програмата „Учене през целия живот“ (www.ec.europa.eu/llp).