полезни връзки

Агенция за хората с увреждания – в портала ще намерите информация, групирана по отрасли за нуждите на хората с увреждания.

Агенция по заетостта – агенцията по заетостта е изпълнителна агенция към министъра на труда и социалната политика за реализиране на държавната политика по насърчаване на заетостта. Осигуряването на заетост позволява пълноценно използуване на възможностите и способностите на отделната личност и защищава правото й на достойно съществуване и пълноценно участие в обществото.

Европейски парламент – Европейският парламент е единствената пряко избирана институция, която представлява гражданите на Европейския съюз. Заедно със Съвета на Европейския съюз той осъществява законодателната власт на ЕС.

Болонски процес

Декларацията, подписана от министрите на висшето образование на 29 страни в Болоня, постави през 1999 година началото на най-значимия общ европейски процес в политиката на реформи на висшето образование в Европа, т.нар. Болонски процес. Смисълът на процеса е насочен към една основна цел – създаване на Европейско пространство за висше образование.

Определението на тази цел произтича както от конкретния контекст на общото развитие на социалния и икономически живот в Европа, така и от динамиката и идеите в областта на висшето образование.

Общоевропейският сайт на инициативата: http://www.ehea.info/

Министерство на труда и социалната политика – ръководи, координира и контролира осъществяването на държавната политика в областта на доходите и жизненото равнище, социалното осигуряване, защитата при безработица и насърчаване на заетостта, пазара на труда, трудовата миграция и свободното движение на хора, безопасността и здравето при работа, социалните инвестиции, социалната закрила, социалното включване, подкрепата на децата и семейството, демографското развитие, етническите въпроси, равните възможности и антидискриминацията в съответствие със законите на страната и приетата от правителството програма за управление на страната.

Национална програма за студентски стажове – интернет сайтът за търсене и предлагане на студентски стажове в България.

Регионален инспекторат по образованието Шумен – инспекторатът изпълнява дейности по координиране взаимодействието между учебните заведения и държавните и общински институции, социалните партньори, неправителствените организации и международните образователни програми

Jobs.bg – най-голямата кариерна медия на България. JOBS.BG се ползва от над 70 000 компании в България от всички сектори на икономиката. Публикуват се повече от 20 000 позиции месечно, кандидатстванията по тях са над 1 800 000. JOBS.BG проверява регистрацията на абсолютно всички компании, преди те да имат възможност да публикуват в сайта. За повече информация вижте условията за ползване на сайта.

The-network.com – The Network най-голямата световна организация, обединяваща водещите кариерни медии в над 120 държави. JOBS.BG в партньорство с The Network се публикуват експертни позиции, отворени за кандидати от България в европейските структури, като: European Commission, European Parliament, Eurоpean Bank, Eurоpean Central Bank, Eurоpean Aviation Safety Agency, Eurocontrol, European Patent Office и др., както и във водещи международни компании, като: Google, Dow Jones, Groupon, Vestas, HP, Oracle, Cisco, Microsoft, IBM, Toyota, Nokia, Emirates и много др.

staj.bg – Национална програма за студентски стажове. Богат интернет сайт за търсене и предлагане на студентски стажантски програми

„Jooble“ – вертикалнатърсачка за работа http://jooble.org/

Компанията Jooble е създадена да улесни и ускори процеса на намирането иизбора на обявите за работа за хора, които си търсят прилична работа.

Разработен е интуитивен за всеки потребител продукт, който значително ще намали пътя от безработен до служител на известна фирма.

Предимствата на Jooble се оценени с кандидатите повече от 55 страни посвета. http://jooble-bg.com/main-vacancy-%D1%88%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD

fbo.bg – Фондация на бизнеса за образованието. Фондация на бизнеса за образованието (ФБО) е организация с общественополезна дейност, създадена през 2005 г. от JobTiger, с цел да подпомага ефективното взаимодействие и партньорство между академичните институции и работодателите в България.

Европейски формуляр на автобиография – европейският формуляр на автобиография е гъвкаво средство за систематично и хронологично представяне на индивидуалните знания и умения. Той може да бъде използван в електронен или книжен вариант. Европейският формуляр на автобиография е разпратен до всички университети в България, до бюрата по труда и до частни агенции за търсене и предлагане на работа с цел налагане на европейски стандарт и улесняване на мобилността на търсещите работа в страната и чужбина.

Мотивационното писмо – убеждаващо послание, близко по форма и структура до молбата за постъпване на работа. В него описвате вашите професионални умения и изразявате готовност да заемете длъжността, за която кандидатствате. За разлика от автобиографията, която съдържа кратка информация за образованието, допълнителните квалификации и трудовия ви опит, мотивационното писмо е това, което ще ви отличи сред многото кандидати. То е вашата първа възможност да направите добро впечатление на бъдещия работодател.

Програмата „Учене през целия живот“

Общата цел на Програмата „Учене през целия живот“ е да допринесе чрез учене през целия живот за развитието на Европейската Общност като общество, основано на знания, с устойчиво икономическо развитие, с повече и по-добри работни места и по-голяма социална кохезия, като, в същото време, осигурява по-добра защита на околната среда за бъдещите поколения. Програмата цели и обмен на знания, сътрудничество и движение между системите на образование и обучение в рамките на Общността.

Програмата „Учене през целия живот“ се създава, за да отговори на процесите на модернизация и адаптация на страните членки на ЕС, по-специално в светлината на стратегическите цели от Лисабон, и да осигури добавена стойност за индивидуалния гражданин, който участва в проекти за мобилност и проекти за сътрудничество.

Структурата на Програма „Учене през целия живот“ е различна от тази на програмите „Сократ“, „Леонардо да Винчи“, eLearning, които я предшестват. Тя е структурирана като интегрирана програма, съставена от четири секторни програми, хоризонтална програма, насочена към различни области, както и програма в подкрепа на преподавателите, изследователите, ангажираните в процеса на европейската интеграция и работещи в основни европейски институции.

Европейската комисия обедини своите образователни и обучителни инициативи под една шапка, програмата „Учене през целия живот“ (www.ec.europa.eu/llp).