Защита на личните данни

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“
винаги е полагал всички възможни усилия да защити личните Ви данни в най-висока степен.

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) въвежда още по-строги правила, които имаме готовност да приложим изцяло. Новите изисквания ни позволяват да бъдем още по-активни в гарантирането на неприкосновеността на Вашия личен живот.

Във връзка с влизането в сила на Регламента от 25 май 2018 година Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ разработи политики и процедури в съответствие с новите правила, с които можете да се запознаете тук.

 


Информация относно длъжностното лице по защита на личните данни:
Име: Горан Проданов
Адрес: България, гр. Шумен, ул. Университетска № 115, Ректорат, каб. 116 Б
Телефон: 054 / 830 495 (вътр. 187)
E-mail: g.prodanov@shu.bg