База от данни Алумни

Алумни (от латинската дума „аlumnus“) означава „ученици, възпитаници“. Най-често е събирателно название на успешно завършилите колеж, университет или училище. Понякога се използва и за бивш член на организация, фирма и други.


Информацията за завършилите студенти и тяхната реализация е актуална към октомври –  2019 година.


Факултет по хуманитарни науки
файл: Алумни – ФХН


Факултет по математика и информатика

файл: Алумни – ФМИ


Факултет по природни науки

файл: Алумни – ФПН

 

Педагогически факултет

файл: Алумни – ПФ

 

Факултет по технически науки

файл: Алумни – ФТН

 

Колеж-Добрич

файл: Алумни – Колеж Добрич