Организации

Агенция по заетостта – изпълнителна агенция към министерството на труда и социалната политика за реализиране на държавната политика по насърчаване на заетостта. Осигуряването на заетост позволява пълноценно използване на възможностите и способностите на отделната личност и защитава правото й на достойно съществуване и пълноценно участие в обществото. В портала ще намерите информация за свободни работни места, обучителни курсове, проекти и други.

Министерство на труда и социалната политика – ръководи, координира и контролира осъществяването на държавната политика в областта на доходите и жизненото равнище, социалното осигуряване, защитата при безработица и насърчаване на заетостта, пазара на труда, трудовата миграция и свободното движение на хора, безопасността и здравето при работа, социалните инвестиции, социалната закрила, социалното включване, подкрепата на децата и семейството, демографското развитие, етническите въпроси, равните възможности и антидискриминацията в съответствие със законите на страната и приетата от правителството програма за управление на страната.

Агенция за хората с увреждания – в портала ще намерите информация, групирана по отрасли за нуждите на хората с увреждания.

ГД „Писмени преводи“ към Европейската комисия  всяка от институциите в Европейския съюз (ЕС) (Европейската комисия (ЕК), Съветът на Европейския съюз, Европейският парламент, Европейският икономически и социален комитет и Комитетът на регионите, Съдът на ЕС и Сметната палата) има своя собствена преводаческа служба, която отговаря за превода на документите, създавани от съответната институция. Генерална дирекция „Писмени преводи“ към ЕК е най-голямата преводаческа служба в публичния сектор в света – тя има персонал от почти 2000 души. Близо половината от тях работят в Брюксел, а останалите – в Люксембург. Дирекцията е разделена на езикови департаменти, които от своя страна са разделени на отдели с тематична специализация – селско стопанство, конкуренция, финанси, образование и култура, заетост, енергетика, околна среда, външни отношения, регионална политика и др. Всяка година преводачите на ЕК превеждат текстове от и на всички 24 официални езика на ЕС с общ обем около 2 милиона страници.